15 млади семейства от Русе са пожелали до момента да се възползват от данъчните облекчения за плащане на ипотечен кредит. Очакванията са до края на данъчната кампания на 30 април техният брой да се увеличи десетократно, защото през последните години средно между 150 и 170 са приеманите данъчни декларации, окомплектовани с необходимите документи, чрез които реално се спестява около една месечна вноска по обслужвания кредит.
При данъчното облекчение за млади семейства със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.
За да се ползва това облекчение, ипотечният кредит трябва да е взет от лице, което има сключен граждански брак, то и/или съпругът/ата му трябва да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на ипотечния договор и ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството през годината.
Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година. Всички тези обстоятелства и условия се декларират в Приложение 10 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г.