В рамките на 2 години Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще похарчи 1 милиард лева, държавен финансов ресурс, за да се извършат проучвателни и строително-ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в големи жилищни сгради в цялата страна, като при необходимост програмата финансира и конструктивно укрепване на сградите.
Всички дейности и мерки, предвидени за реализация в програмата и които ще се извършват по сградите, са изцяло финансирани от държавата. Това означава, че от собствениците на жилищата няма да се изискват никакви финансови ангажименти за обновяването на сградата.
За да се кандидатства по тази програма са предвидени следните критерии, на които трябва да отговаря сградата:
1. Тя трябва да е многофамилна жилищна сграда, построена по индустриален способ:
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство)
ППП (пакетно-повдигани плочи)
ЕПК (едроплощен кофраж)
пълзящ кофраж и разновидностите им
2. В нея трябва да има минимум 36 самостоятелни обектa (апартамента) с жилищно предназначение.
Съществено условие на програмата е, че по нея не може да кандидатстват отделни секции (входове) на сградата. За одобрение на кандидатурата и включване в програмата се кандидатства за цялата сграда.
Условието към собствениците на жилища в такава сграда, които желаят да кандидатстват по програмата, са следните:
1. За участие в програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.
2. Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл.25, ал.1 от ЗУЕС – единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.
3. Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища. Ако няма съгласие на всички собственици, няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата!
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, така че да се постигне клас на енергопотребление „C“, съгласно Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Подборът на дейностите, които ще се извършат, ще се осъществи на база направени предварителни обследвания на сградата и може да включва следните допустими дейности:
1. Изпълнение на мерки за конструктивно укрепване на сградата - при необходимост.
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
подмяна на дограма, топлоизолация, покривни изолации, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
газифициране на сгради (само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата);
мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
Актуална информация за програмата, както и одобрените методически указания и образци за кандидатстване към тях, може да намерите в интернет страницата на Министерство на регионалното развитие на адрес http://mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“, подсекция „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.