Открити щандове, витрини, апарати, грилове, сергии вече няма да могат да се разполагат по улиците на Русе, извън определените пазари. Това може да се случи само по време на честване на официални празници, и то за не повече от 14 дни. Освен това се забранява върху съобщения, информационни материали и плакати да се лепят други, преди съответната проява да е отминала. Вето се налага и на рекламата на наркотични и психотропни средства, алкохол, тютюневи изделия, оръжия, порнографски материали, определена религия или религиозна общност, както и на съоръжения със заблуждаваща и непочтена реклама.
Това предвижда новата наредба за поставянето на преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност, която ще се гласува на предстоящата сесия. Тя е подготвена заради промени в Закона за устройство на територията и необходимостта от ясно и точно регламентиране на изискванията, на които изброените обекти и рекламната дейност трябва да отговарят.
С наредбата се конкретизират различните видове преместваеми обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламата. Те са изброени по вид, а изискванията за разполагането им се уеднаквяват. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се дава за срок от 1 година, като той може да бъде удължен след презаверка на схемата по преценка на главния архитект. Забранява се промяна в конструкцията, включително остъкляване и ограждане, оцветяване, различни от одобрения проект. 
Подобен регламент е детайлно разписан и за рекламните съоръжения и за елементите на градското обзавеждане. Например върху паметниците на културата не могат да се поставят каквито и да е реклами без изричното разрешение на Националния институт за недвижимото културно наследство.
В новата наредба са записани правилата за носене на административно-наказателна отговорност, видовете наказания и минималният и максимален размер на санкциите при нарушаване на разпоредбите в документа. Минималните глоби за физически лица са 100 лева, а максималните 300 лева, а за юридически - от 200 до 1000 лева. В определени случаи глобите могат да стигнат до 5000 лева за граждани и до 50 000 лева за фирми.  

Регламентират премахването на незаконни строежи

Наредба за принудително премахване на незаконни строежи влиза за гласуване в Общинския съвет през януари. С нея се регламентира редът, по който местната власт събаря постройките или части от тях и след това събира вземанията си. В наредбата се включват и случаите, когато се налага принудително изпълнение за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи. Въведените правила няма да се прилагат за обекти с поверителен характер, свързани с отбраната и националната сигурност.
В документа са разписани срокове и процедури, както и правила за безопасност. Съгласно наредбата принудителното премахване е за сметка на извършителя на строежа, на строителния надзор и на строителя, ако строителството е продължило и след кметската заповед за спиране или премахване на незаконния обект. Строителят е задължено лице и когато той работи без инвестиционни проекти или без строително разрешение, както и при съществени отклонения от одобрения проект. В определени случаи възложителят и проектантът могат да бъдат задължени.