Общата стойност по данъчни оценки на новопридобитите имоти от община Русе през 2014 г. е 9 585 609 лева, като съществен принос има покупката на гаражите от новостроящата се Спортна зала срещу 7 млн. лв., осигурени от държавния бюджет, става ясно от отчета на кмета Пламен Стоилов пред Общинския съвет. Към настоящият момент общината е собственик на подземни гаражи на три нива с обща площ от 31 075 кв.м под многофункционалната зала.
В хазната от продажба на общинска собственост през 2014 са влезли 2 029 809 лв., като повече от половината са от приходи от наеми - 1 465 212 лв., като дори надвишават планираните 1 138 800 лв. В отчета е посочено, че приходите за 2014 г. от сгради и реклама са 1 103 614 лв., от терени - 334 432 лв., и от глоби - 27 166 лв. Приходите от продажби се дължат предимно на сделки със земя - 460 630лв. Въпреки това в сравнение с 2013 приходите от продажба на земя са намалели близо два пъти, като тогава са били 888 17 4лв.  Интересно е, че няма отчетени приходи от сгради при 78 305 лв. за 2013 г. и 182 146 лв. за 2012 г. 103 967 лв. са приходите от право на строеж при 87 124 лв. за 2013 г. и 60 213 лв. за 2012 г. 
През 2014 в общинския бюджет са постъпили 128 694 лв. от събираните пристанищни такси след извършената регистрация на пристанище „Пристис“.
От проведените през 2014 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони за Мартенския и Коледния базар в общинския бюджет са постъпили 12 908 лева.
Прави впечатление, че има леко повишение в таксите за реклама, промоция, презентация, като през изминалата година са постъпили 494 161 лв., а от категоризиране на туристически обекти - 54 720 лв. За 2013 г. таксите са били съответно 381 284,23 лв. и 45 690,00 лв.
В отчета е посочено, че след приватизация на 100% от дяловете в капитала на Диагностично-консултативен център 2 са отпаднали приходи от наеми по договори, сключени с лични лекари, в размер на 91 378,32 лв. за година.
През 2015 г. се очакват приходи от общинска собственост в размер на 2 878 800 лв. От наем на сгради са планирани 606 000 лв, от реклама - 201 600 лв., от терени - 1 498 800 лв. 1 380 000 лв. се очакват от продажба на земеделски земи, ликвидиране на съсобственост, продажба на сгради и терени и предоставяне на вещни права. Предвидените разходи през тази година са в размер на 765 230 лв.