Вместо бюрократичните оценки по документи и бланкетни анкети, фокусът да бъде поставен върху развитието, подобрението и постиженията, които децата, настанени в центрове от семеен тип, постигат по време на престоя им в тях. Това е една от задачите, които са си поставили от сдружение „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество“. В изпълнение на целта вече е издадено практическо ръководство „Проблемни области, етика, ръководни принципи и инструментариум за самооценка и външна оценка на въздействието върху децата и семействата им, получаващи услуги в центровете за обществена подкрепа“.
Документи, подписи, дати, отговор на 2-3 формални въпроса - това са все бюрократични елементи, които съпътстват проверките на държавните институции в социалните центрове. Инспекциите трябва да включват детайли около това какво се случва реално с децата, коментират от сдружението. Инициативата им има за цел и да обучи доставчиците на социални услуги как да покажат добрата си работа и да се презентират пред проверяващите, като отново избегнат бюрократичното затъване. Идеята е те да бъдат поощрени да се развиват, а не да се задоволяват с покриване на минималните изисквания, които има към тях на национално ниво.
Представянето на ръководството е планирано за април в София пред експерти от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане. Неговото реализиране е по проект „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“,  финансиран от Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Грантът е на стойност 71 780.27 лева, а общата стойност на проекта е 79 889 лева. Автор на ръководството е ръководителят на проекта Дейвид Бисет, а консултант е специалистът по прилагане на позитивната психология в организационното развитие от Великобритания професор Тони Гей.