Обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Русе обяви Общината за следващите пет години. Максималната стойност на поръчката е 2 443 663 лв. с ДДС годишно или 12 218 315 лв. за целия период. Старият договор на фирма „Титан“, която досега отговаряше за събирането и транспортирането на битови отпадъци, изтича и това е причината да обявим обществена поръчка, каза шефът на общинската дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов.
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 101 800 лева. В условията на поръчката няма изискване за финансовото и икономическото състояние на участниците. От кандидатите обаче се изисква да докажат, че през последните три години са изпълнили минимум една подобна услуга. Участниците трябва да разполагат със специализирана техника. Нужно е да имат шест сметосъбиращи автомобила и два резервни, един контейнеровоз, два автомобила за обслужването на кошчетата за дребни отпадъци, два за транспортиране на разделно събрани биоотпадъци и един дезинфекциращ автомобил. Кандидатите трябва да притежават сертификати за управление на качеството и околната среда или техни еквиваленти.
Оферти ще се приемат до трети февруари 2015 г., а отварянето им е определено за следващия ден. При оценяването по-голяма тежест ще има техническата част - 55%, която ще се определя от стратегията за изпълнение на поръчката и рисковете, които могат да доведат до забавяне или некачествно изпълнение на услугата. Останалите 45% ще зависят от предложената цена. 
До края на ноември тази година събраните на територията на Русе битови отпадъци са 33 484 тона.