На 41.2 млн лв. се оценяват разходите за опазване и възстановяване на околната среда в област Русе през 2013 г., съобщи Териториалното статистическо бюро. Размерът на вложените средства за опазване на околната среда е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси върху околната среда.
Делът на разходите за околната среда в областта в общите разходи за страната е 2.0% и спрямо 2012 г. намалява с 1.0 процентен пункт. По размер на вложените средства през годината област Русе се нарежда на десето място в страната. Най-много средства за опазване и възстановяване на околната среда са изразходвани за столичния град - 535.7 млн. лв., а най-малко в област Силистра - едва 8.3 млн. лева.
Традиционно през последните години от общите разходи за опазване на околната среда разходите за поддържане на дълготрайните материални активи с екологично предназначение са значително по-големи от направените инвестиции. За 2013 г. в структурата на общите разходи за опазване и възстановяване на околната среда най-значим е делът на разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.
В края на 2013 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА-ЕП) в област Русе е 130.8 млн. лева. В сравнение с предходната година е регистриран ръст на показателя с 15.6%. Делът на наличните ДМА-ЕП за областта за 2013 г. от общите за страната е 2.2%, при 2.3% за 2012 година. С 1.3 процентни пункта намалява и относителният дял на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Русе спрямо общите за Северен централен район - от 37.8% за 2012 г. до 36.5% в края на 2013 година.