„РПС - Русе Пъблик Сървисиз“ ЕООД се заема с поддържането на уличните шахти от първи януари 2015 г., а Общината дава 45 000 лева без ДДС за срок от шест месеца. От дълги години с това се занимаваше „Мели“ и въпреки многото оплаквания от работата й, фирмата си оставаше абонирана за тази дейност досега. Тя също е участвала в обществената поръчка, но след отварянето на офертите на първо място е класирана РПС. Критерият за възлагане на поръчката бе икономически най-изгодна оферта, като показателите за оценка бяха 60 точки за предлаганата цена и 40 за работната програма. „Мели“ се е представила с по-добро ценово предложение, но РПС е предложила по-добра работна програма, което е наклонило везните в полза на фирмата, която и сега се грижи за чистотата в града, става ясно от протокола на назначената със заповед на кмета Пламен Стоилов комисия.