217 826 279.53 лв. е брутната сума, която дружествата, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса, са раздали като дивидент на акционерите си за финансовата 2013 г. По закон те се изплащат до края на настоящата година.
Общо 42 са компаниите, чийто акционери решиха да разпределят дивидент през изминалата година. Сумата представлява 36.26% от общата печалба на публичните дружества за 2013 г., която бе в размер на 600.748 млн. лв. За финансовата 2012 г., дивидентът разпределен от публичните компании бе малко над 220 млн. лв.
Най-голяма сума ще разпредели като дивидент „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - цели 48.2 млн. лв., или по 250 лв. на акция, чийто номинал, към момента на разпределяне, е 10 лв. На второ място по големина на сумата за печалба е „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 33.866 млн. лв., а третата позиция е на „Софарма“ АД с 31.539 млн. лв.
Четирите русенски публични дружества - „Параходство БРП“, „Спарки“, „Свинекомплекс Николово“ и „Фазан“, не изплащат дивиденти в последните години и отиващата си 2014-а не направи изключение от правилото.
Дружествата със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/, които по закон трябва да разпределят 90% от печалбата си като дивидент, са 15 на брой, като общата сума разпределена от тях за дивидент е 51.043 млн. лв.
Отделно гореспоменатите над 218 млн. лв., пет публични компании ще раздадат дивидент под формата на акции. Това правят, увеличавайки капитала си за собствена сметка с част от печалбата. Общата номинална стойност на увеличенията на капитала на тези емитенти е на стойност 63.464 млн. лева.
Тази година най-вероятно ще бъде пикова по отношение на изплатените дивиденти, тъй като очертаващите се за 2014 г. финансови резултати са далеч по-скромни. В края на третото тримесечие общата печалба на публичните дружества бе спаднала до 163.717 млн. лв. или с 51.58% спрямо предходната година.