В навечерието на конгреса на БФС прокуратурата и полицията проверяват президента на футболната централа Борислав Михайлов и футболната федерация за небрежност или спекула при придобиване на терени и получаване на разрешения за строеж в условията на липса на легитимация на ръководството, което е подвело директора на РИОСВ-София, главният архитект на София и столичният кмет да издадат нищожни документи за собственост и строителни книжа върху терени в района на Резиденция Бояна. Върху един от тези терени Мишел Платини и Борислав Михайлов вече изграждат суперстадион с дарени 10 млн. евро от УЕФА, съобщават от Коалиция за устойчиво развитие.
Сигналът до органите на реда е постъпил от софийските екологични и правозащитни организации Граждански комитет „Бояна", Обединени сдружения „Подвитошка яка", Сдружение „Независим обществен контрол", Гражданско сдружение „Хармония", Сдружение за защита собствениците на имоти и Коалиция за устойчиво развитие.
"Считаме Решение № СО-08-ПР/12.01.2012г. на Директора на РИОСВ-София да не се извършва Оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на „Национална тренировъчна база на БФС" („НТБ на БФС") за противозаконно до степен на нищожност, тъй като влиза в драстично противоречие с императивни законови изисквания - се казва в петицията на гражданските организации. Налице е недопустимост на инвестиционното предложение, по което е издаден административният акт, спрямо разпоредбите на чл.17, ал.3 от Конституцията на РБ и чл.6, т.1, чл.13 и чл.14 от Европейската конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и чл.1 от Протокол № 1 към нея (които по силата на чл.5, ал.4 от Конституцията на РБ и чл.5, ал.2 от АПК са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат), във връзка с чл.4 и следващите го от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)/2003г., тъй като Българска федерация „Български футболен съюз" (БФ „БФС") с президент Борислав Михайлов в действителност не притежава изискваната от закона легитимност да бъде възложител на представеното инвестиционно предложение.
Публично е известно, че всички земеделски имоти от Помощния план по чл.13а, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ на местността „Резиденция Бояна", кадастрални листа №№ 566, 567, 591 и 592 (върху част от които попадат УПИ I „за Национален спортен комплекс", кв.269а, местността „Артерия Трайко Китанчев" по плана на град София, одобрен със Заповед № РД-09-50-728/25.05.2011г. на Главния архитект на СО, и ПИ с идентификатор 6834.1937.1377 от ККР, одобрена със Заповед № КД-14-22-904/ 08.12.2011г. на Началника на СГКК-София), никога не са били законно отчуждавани от действителните им собственици, нито е изплащано дължимото законно обезщетение за тяхното завземане чрез провеждане на задължителната законова процедура, въз основа на одобрен и влязъл в законна сила план за дворищна регулация (в противоречие и с разпоредбите на т.4. от Разпореждане № 416/ 07.08.1971г. на МС на НРБ за изграждане на Правителствен комплекс „Бояна").
Поради тази причина, собствениците на посочените имоти не са загубили правото си на собственост върху тях. Техните документи за собственост са напълно валидни и следва да бъдат безусловно зачитани от всички лица и институции.
Липсата на задължителните законови процедури за отчуждаване на описаните земеделски имоти и обезщетяване на техните собственици се потвърждава както от общинската администрация на Район „Витоша"-СО (в издаваните Удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ), така и от държавните институции в лицето на Общинската служба по земеделие (ОСЗ) „Овча купел" към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на РБ (в издаваните Решения по чл.18ж, ал.1 и 18з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с които се признава правото на собственост върху съответните земеделски имоти).
Поради това, че въпросните имоти никога не са били законно отчуждавани от действителните им собственици, нито е изплащано дължимото законно обезщетение за тяхното завземане (в противоречие и с разпоредбите на т.4 от Разпореждане № 416/07.08.1971г. на МС на НРБ), претенциите за право на собственост върху тези имоти на българските държавни институции са незаконосъобразни до степен на нищожност, а Българска федерация „Български футболен съюз" (БФ „БФС") в действителност не притежава изискваната от закона легитимност да бъде възложител на представеното инвестиционно предложение.
На основание разпоредбите на чл.17, ал.3 от Конституцията на РБ и чл.6, т.1, чл.13 и чл.14 от Европейската конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и чл.1 от Протокол № 1 към нея (които по силата на чл.5, ал.4 от Конституцията на РБ и чл.5, ал.2 от АПК са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат), би следвало да се признае правото на действителните собственици върху наследените земеделски имоти (отразено в автентичните им документи за собственост, които не са загубили своето правно действие), вместо да се признават несправедливите, неоснователни и необосновани претенции за собственост на българските държавни институции (отразено в неправомерно съставените Актове за държавна собственост), въз основа на които на БФ „БФС" е учредено безвъзмездно право на строеж.
Липсата на изискваната от закона легитимност за започване на проведеното административно производство представлява особено съществено закононарушение, което опорочава изцяло и напълно както цялата процедура по издаване на административния акт, така и самия акт.
Публично е известно, че Борислав Михайлов, по чието искане е започнало провеждането на административното производство, завършило с издаване на ядминистративния акт, не е притежавал изискваната от закона легитимност да представлява „БФС" пред трети лица, в това число и пред Директора на РИОСВ-София.
С влязлото в сила Решение № 707/ 03.05.2012г. на САС, Търговско отделение, 5 състав, постановено по търговско дело № 3488/2011г. по описа на съда, потвърдено от Определение № 516/12.07.2013г, на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, постановено по търговско дело № 779/2012г. по описа на съда, е отменено Решението по т. 4 от дневния ред на VІ конгрес на „БФС", проведен на 30.01.2009г., с което Борислав Михайлов е избран за президент на „БФС" за срок от четири години.
Липсата на изискваната от закона легитимност за започване на проведеното административно производство представлява особено съществено закононарушение, което опорочава изцяло и напълно както цялата процедура по издаване на административния акт, така и самия акт.
Налице е недопустимост на инвестиционното предложение, по което е издаден административният акт, спрямо разпоредбите на чл.143, ал.1 от Закона за водите, тъй като с предвиденото изграждане на тенис кортове неправомерно се нарушава естественото състояние на леглото, бреговете и крайбрежната заливаема ивица на река „Боянска бара" (обозначени в Схема № 39 „Инженерно-техническа инфраструктура" към действащия ОУП на СО, представляваща неразделна негова част според разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗУЗСО).
От приложените документи, включващи: издадената Виза за проучване „НТБ на БФС", издадена от Главния архитект на СО; Ситуационния план на „НТБ на БФС" (представляващ неразделна част от одобрените инвестиционни проекти за изграждане на обекта); Комбинирана схема от ИПР на УПИ „за Министерски съвет", кв.269а, местността „Артерия Трайко Китанчев" по плана на град София и ПЗ на новосъздадения УПИ I „за национален спортен комплекс", одобрени със Заповед № РД-09-50-728/ 25.05.2011г. на Главния архитект на СО, и Помощния план по чл.13а, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ на местност „Резиденция Бояна"; „Изменение на регулацията на част от артерия ул.„Пушкин", част от артерия „Трайко Китанчев"-IV-та част", одобрено със Заповед № 86/09.02.1974г. на Главния директор на Главна дирекция „Архитектура и благоустройство" към СГНС, Главен инженер на София, и Схема № 39 „Инженерно-техническа инфраструктура" към действащия ОУП на СО (представляваща неразделна негова част според разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗУЗСО) е видно, че върху леглото (коритото), бреговете и крайбрежната заливаема ивица на река „Боянска бара" неправомерно и противозаконно се предвижда изграждане на тенис кортове - в очевидно противоречие с разпоредбите на чл.143, ал.1 от Закона за водите, според които за защита от вредното въздействие на водите изрични се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на реките.
Поради тази причина, констатациите от Писмо с изх.№ 6139/06.12.2011г. на Директора на басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен до Директора на РИОСВ-София (лист 79 от делото по описа на съда), че „Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ на Дунавски район." (послужили като основание за издаване на Решение № СО-08-ПР/12.01.2012г.), са неправилни и неверни - поради очевидното им противоречие с приложимата нормативна уредба по случая.
Допуснатото особено съществено закононарушение, водещо до грубо нарушение на гарантираното и защитено „право на здравословна и благоприятна околна среда", опорочава изцяло и напълно както цялата процедура по издаване на административния акт, така и самия акт".