Шест фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за текущи ремонти на обекти общинска собственост през следващите две години. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. Желание да извършват строителни и монтажни работи при настъпване на необходимост от тях, са проявили „Полистрой“-2001 ЕООД, консорциум „Тимдунав“, „Джи Ти Ер груп“ ЕООД, Русенска строителна компания АД, ДЗЗД „ПГС-96-Металпласт“ и „Медиум“ ООД.
Както „Утро“ писа, прогнозната стойност е за малко над 1,3 млн. лева без ДДС. От кандидатите се изискваше да внесат банкова гаранция в размер на 13 300 лв. и гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от ориентировъчната стойност на поръчката. В условията имаше изискване за списък на строителството, изпълнено през последните пет години, както и изпълнението на минимум един договор с еднакъв или сходен предмет на поръчката.