През август 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 504.3 хил. лв., или с 4.3% под нивото от предходния месец, като 286.0 хил. лв. (56.7%) са от български граждани, а 218.3 хил. лв. (43.3%) - от чужденци. В сравнение с предходния месец реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 13.5%, а тези от чужденци нарастват с 11.1%. Спрямо август предходната година общият размер на приходите нараства с 9.2%, като тези от български гости се увеличават с 1.9%, а реализираните приходи от нощувки на чужденци - с 20.5%. В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 33.8% от общо реализираните приходи през месеца.
Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за август 2014 г. възлизат на 320.7 хил. лв. и спрямо предходния месец намаляват с 3.7%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 160.7 хил. лв. и представляват 50.1% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта. През предходния месец относителният дял на приходите от нощувки на чужденци е бил с 10.0 процентни пункта по-нисък.
През август 2014 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1 560 легла, от които 12 хотела с 688 легла. Броят на стаите е 827, като през месеца действително са използвани 79.3% от тях.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2014 г., е 10 892, като от тях 6 682 са от български граждани, а 4210 - от чужденци. В сравнение с юли т. г. се наблюдава спад на реализираните нощувки с 4.0%, като тези от български граждани намаляват с 9.9%, а от чужденци нарастват със 7.2%. Спрямо август 2013 г. реализираните нощувки бележат ръст с 4.3%, като при гостите от страната е налице увеличение с 4.1%, а при чуждестранните туристи - с 4.6%. През август т.г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.8% от всички нощувки на български граждани и 38.2% от тези на чужденци.
Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през осмия месец на 2014 г. е 38.7% и нараства спрямо юли с 4.1 процентни пункта и с 0.2 пункта в сравнение с август предходната година.
В хотелите реализираните нощувки през август 2014 г. са 5952 или със 7.0% по-малко от предходния месец и съответно с 2.0% над нивото на август 2013 година. В тях реализираните нощувки от чужденци са 2689, или 45.2% от общия брой нощувки в хотелите на област Русе. Спрямо същия месец на 2013 г. нощувките на чуждестранни туристи нарастват с 19.4%, а в сравнение със седмия месец на 2014 г. - с 10.6%. Реализираните нощувки от български граждани намаляват със 17.7% до 3 263.
През август 2014 г. с най-голям дял (58.3%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение с предходния месец този дял нараства с 9.8 процентни пункта. Най-много нощувки отново са реализирани от гости от съседна Румъния - 590, следвани от граждани на Германия - 485, и туристи от Франция - 236 нощувки. В сравнение с юли т. г. нощувките на румънски гости нарастват с 15.9%, тези на немски граждани - със 102.9%, и на френските туристи - с 12.9%. Сред чуждите гости от държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 392 и Мексико - 241, като мексиканските гости са реализирали средно по 7.8, а тези от Украйна - по 1.0 нощувки. През август 2014 г. 78.4% от гражданите на Германия и 50.7% на Румъния, посетили област Русе, са нощували в хотели.
Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 22.5% и понижава нивото си от юли т. г. (24.3%), но остава по-висока от регистрираната за август 2013 г.- 19.8%. Общата заетост на леглата в хотелите е по-висока - 27.9% при 30.2% за юли 2014 година. Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която се увеличава през август до 56.9% или с близо два пункта по-висока от юли 2014 година.