В какво състояние е „Русенска корабостроителница“? Наистина ли предприятието е пред ликвидация, унищожават ли се машини, разпродават ли се активи на безценица, спазват ли се правата на работниците и отива ли фирмата към пълна съсипия? С тези и други въпроси, поставени от пожелал анонимност работник от корабостроителницата, се обърнахме към търговския пълномощник на „Русенска Корабостроителница Запад“ АД Стоян Маринов.
Маринов е с дългогодишен опит в строителството и ремонта на кораби. Той участва в управлението на корабостроителницата в Русе от 2011 година и прие да отговори на въпросите на вестник „Утро“, за да изясни обстоятелствата, свързани с корабостроителницата, с цел да бъде прекратено разпространяването на неверни слухове и спекулации около едно от емблематичните русенски предприятия.


- Г-н Маринов, ликвидиран ли е кораборемонтът в предприятието?
- Не е вярно, че кораборемонтните дейности са прекратени в завода. В момента не се извършват кораборемонтни дейности, но само преди дни бе завършен ремонтът на няколко кораба. Кораборемонт има тогава, когато има повредени кораби и когато техните собственици разполагат с финансови средства за поправката им. Сега в Корабостроителницата се извършват дейности по нарязване на скрап на бракувани кораби.
- Какво е икономическото състояние на „Русенска корабостроителница“?
- По отношение на инфраструктура и технологично оборудване Корабостроителницата е в напълно функционално състояние, за да изпълнява основния предмет на дейност: строителство и ремонт на кораби. От 2011 година до настоящия момент са направени значителни инвестиции, за да бъдат ремонтирани дефектирали съоръжения и да се подготвят за нормална работа.
През юли 2014 година бе планирано финализирането на преговори с холандски клиенти за строителство на 6 кораба. На 20 юни 2014 година с поставянето на обслужващата корабостроителницата банка (КТБ АД) под специален надзор и блокиране на дейността на банката, дружеството бе принудено да преустанови временно преговорите с посочените клиенти. Причината бе в появилата се невъзможност да осигурим оборотни средства, за да реализираме строителството на корабите.
За преустановяването на преговорите и невъзможността да продължим поради проблеми, свързани с Корпоративна търговска банка, респективно с финансирането на проекта, информирахме квесторите на КТБ АД, управителя на БНБ Иван Искров, президента Росен Плевнелиев, бившия министър-председател Пламен Орешарски, бившия областен управител Венцислав Калчев, кметa на Русе Пламен Стоилов, както и председателите на националните синдикални организации.
Получихме разбиране и подкрепа от страна на синдикалните организации, Пламен Стоилов и Венцислав Калчев. Благодарни сме за писмено изразените от тях молби към всички, от които се определя своевременното решаване на проблемите, свързани с КТБ АД, с оглед минимизиране на затрудненията в дейността на корабостроителницата.
До 20 юни 2014 година, включително до средата на деня, в корабостроителницата се извършваха ремонтни и възстановителни дейности по основни производствени мощности. Започналите усъвършенствания на поточната линия за изработка на плоски секции бяха преустановени на 20 юни в 13.30 часа, след поставянето на КТБ АД под особен надзор и преустановяване на дейността на банката.
- От кога не е извършвано строителство на кораби в завода?
- От края на месец септември 2011 година до настоящия момент строителство на нови кораби в завода не е реализирано. Причините са много и са комплексни. След 20 юни 2014 година основният проблем се оказа преустановената дейност на КТБ АД. В началото на 2011 година корабостроителницата бе в състояние на значително закъснение в изпълнението на два договора за строителство на кораби, опорочени взаимоотношения с бивши клиенти и в санкционно положение спрямо клиентите на последните два кораба. Липсваха контакти и преговори с нови клиенти. Една от причините за това е кризата в корабоплаването, считано от 2008 година. Значителното намаляване на приходите от превоза на товари по вода, предизвиква драстично намаляване на търсенето и възлагането на строителството на нови кораби. Към настоящия момент навлата от превоз на товари са в подем  и съответно се увеличава интересът на корабособствениците към обновяване на флота.
Корабостроителницата в Русе е единственият корабостроителен завод в България, в който производствените мощности са напълно съхранени и в който може да бъде възстановена и развита корабостроителната дейност в страната.
- Не е ли грешка всички капитали на дружеството да са само в КТБ?
- Корабостроителницата в Русе е съпортвана от тази банка, считано от 2009 година. През 2009 година Корабостроителницата е била в изключително тежко състояние както по отношение на изпълнение на договори за строителство на кораби, така и в погасяване на съществуващи задължения към 4 банки. С намесата на КТБ АД кризата е преодоляна. Договорите са изпълнени. Работниците и служителите са запазили работните си места. Това са безспорни факти, известни на всички заинтересовани лица. Получената подкрепа от КТБ АД позволява корабостроителницата да бъде съхранена като действащо предприятие.
- Кои са основните ви конкуренти в корабостроенето?
- Основният ни конкурент са турските корабостроителници. В ценово отношение се съобразяваме с тях, а качеството на продукцията на Русенска корабостроителница е по-добро. Китайски цени не можем да постигнем и предложим. С руски клиенти за периода 2011-2014 сме били два пъти пред подписване на договор. За съжаление руските клиенти като че ли отдават по-голямо значение на политически аргументи, а не на икономически съображения.
- На какво се дължи драстичното намаляване на персонала на завода?
- През 2011 година за работа в Корабостроителницата по щатно разписание са ангажирани 700 работници и служители, а в момента са 168. Корабостроителницата остава без производствено натоварване и е направена оптимизация на наличния състав. Няма как едно дружество да поддържа състав от 700 човека и да оцелее при условие, че производствените мощности са ненатоварени. В същото време сме се стремили да съхраним функционалната пригодност на завода, запазвайки всички структурни звена и отдели. Основна оптимизация на състава е направена на поддържащия и обслужващ персонал.
- Извършвали ли сте масови уволнения?
- От 2011 година до този момент принудителни действия от наша страна за масови съкращения или  уволнения не са предприемани. Редуцирането на персонала в корабостроителницата около 3 пъти донякъде се разви от самосебе си, като причината е невъзможността квалифициран персонал да заработва и съответно получава достойно за професията корабостроител възнаграждение. Този процес доведе единствено до загубата на качествени кадри. Работниците, които са ангажирани с работа в корабостроителницата, към настоящия момент по определени причини продължават да изпълняват съвестно задълженията си.
- Намалявани ли са драстично заплатите?
- През 2011 година възнагражденията на квалифицирани работници са достигали 2500 лева. В момента поради естеството на извършваните дейности възнагражденията са средно 700-800 лева.
- Изплащат ли се редовно заплатите?
- Всички заплати до момента са изплатени с изключение на предходния месец, за който бе изплатено само гарантираното от Кодекса на труда трудово възнаграждение. На работниците и служителите е обяснено, че ще им бъде изплатена и останалата сума от  40% и това ще бъде факт до средата на октомври. Това забавяне се наложи поради липсата на оборотни средства за продължаване на дейности, свързани с кораборемонт. За момента, независимо от блокираните средства на корабостроителницата и на нейни длъжници в КТБ, макар и трудно успяваме да осигурим средства както за материали, енергии и консумативи, така и за работни заплати.
От 2011 година до настоящия момент в корабостроителницата са изплащани редовно възнаграждения на работниците и служителите, независимо от степента на тяхната производствена натовареност и нерегулярни приходи от производствена дейност. Основната цел бе съхраняване на функционалната и оперативна пригодност на корабостроителницата при възобновяване на основната и производствена дейност. От морална и етична гледна точка не би следвало който и да е от ангажирания в дружеството персонал да проявява неразбиране по отношение на обективните за момента затруднения. На срещите, които ръководството на дружеството провежда с персонала, се поставят и обсъждат различни искания и проблеми. За всеки, който желае да получи отговор на конкретен въпрос и очаква да получи решение на даден проблем, пътят не е чрез анонимни сигнали до вестник „Утро“.
- Посягали ли сте на резервите на завода? Твърди се, че всичко е разпродадено на безценица и се върви към съсипия?
- На 20 юни бяха блокирани не само наши банкови сметки, но и на наши длъжници, които редовно обслужваха задълженията си към корабостроителницата. Бяхме изправени пред алтернативата да намерим начин за преодоляване на кризата или да спрем работа. Бе решено да бъдат скрапирани бракувани машини и оборудване извън производствена необходимост. С прихода от „съсипията“, са изплатени заплатите на работниците и служителите за месец юни и юли. Всичко, което се предава за скрап е извън употреба. Бракувано е с протоколи на съответни комисии далеч назад във времето и не служи както за производствени нужди, така и като обезпечение на налични кредити на дружеството. Всичко, което се предлага за продажба, е оценено от съответна комисия и  минава през тръжна процедура. По отношение на оборудване и материални активи Корабостроителницата е одитирана и се одитира периодично както от клиенти, така и от финансиращата дружеството банка (до 20 юни КТБ АД). Преди седмица бе направен одит на активите на дружеството от експерти, определени от квесторите на КТБ АД. Протоколите от одита са без забележки по отношение наличност и функционалност на активите. Само този факт е достатъчен, за да преустанови разпостраняването на невярна и „доброжелателна“ информация за корабостроителницата.
- Споменахте, че по-добрите работници са напуснали. Какво е отношението и нагласата ви към останалите на работа в предприятието?
- Ръководството на предприятието периодично се среща с работниците и служителите. През предходната седмица също бе проведена такава среща. В едно производствено предприятие всеки, който върши определена дейност, трябва да е наясно как се справя с възложената работа. Качество, срок. Конкретният изпълнител е нужно да има реална представа за компетентността си. Няма как, ако работник или служител не се справя с работата, прекият ръководител да не реагира. Така е във всяка една дейност. Въпросът е как се приема това, дали като лично отношение или като обективна оценка. Лично отношение има тогава, когато не се казва аргументирано в лицето на конкретния изпълнител, че не си върши работата добре, когато не се обяснява защо заработката му е 500 лева, а не 1000 лева. Лично отношение има, ако неаргументирано се намалява трудово възнаграждение или се налага санкция. Лично отношение е проявата на тенденциозно поведение на ръководител към подчинен. Последната среща с работниците и служителите в дружеството бе проведена точно във връзка с разпространяването на невярна информация за бъдещето на корабостроителницата. Ръководителите на отдели докладваха пред присъстващите на срещата персонално с какви задачи са ангажирани в момента, върху какво работят и беше разяснено защо разпространяването на неверни слухове уронва престижа на предприятието. 
- Прикриват ли се трудови злополуки и инциденти в завода? Наказват ли се служители?
-  При толкова заинтересовани лица как е възможно да се прикрие злополука или инцидент? Трудови злополуки се случват. Последната е от предходния месец и е причинена от пряка човешка грешка. Работникът е пострадал от собствената си небрежност и не е спазил основни правила и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд. Друга трудова злополука през настоящата година, мисля, че не се е случвала. В едно рисково производство, в което към момента се изпълняват дейности по отношение на кораборемонт и рязане на скрап, е възможно да се появи инцидент. Никой не е застрахован от трудова злополука. Това, което можем и правим, е постоянно да следим и изискваме стриктно изпълнение на правилата по Закона за безопасни условия на труд. През последните години тежки трудови злополуки в дружеството не са регистрирани.
За наказанията - в дружеството, като и във всички други дружества, има вътрешни правила и инструкции. Спазват се нормативни актове и Кодексът на труда. Ако има нарушения, те се регистрират и санкционират.
- Вярно ли е, че скоро е имало пожар, който е бил загасен трудно заради липса на вода?
- Да, имаме случай, в който сме ангажирали градска противопожарна служба. Пожарът възникна поради небрежност на изпълнителите и мерките за гасенето му от личния състав са били затруднени поради силно задимяване. Водата по магистралата в този район е спряна. Водоснабдяването в района на корабостроителницата е ограничено на много места. Причината е в неконтролируеми загуби поради корозирали тръбопроводи. На територията на дружеството има километри водопроводна мрежа. В момента се извършват ремонтни дейности, за да се преустановят течовете и загубите. Преустановяването на водоснабдяването е оповестено с разпореждане, което съответно е доведено до знанието на всички производствени звена. В районите, в които се извършват огневи дейности, съответно следва да бъде осигурено алтернативно средство за гасене на пожар при възникване на необходимост. В конкретния случай това не е направено.
В корабостроителницата има определени правила от охрана на труда и противопожарна безопасност, фиксиращи ред за издаване на разрешителни за огневи работи. След този случай определените постоянни работни места за извършване на огневи дейности са променени във временни, което изисква издаване на ежедневни разрешителни за огневи дейности. По този начин ще се елиминират включително и субективни грешки и пропуски.
- Има ли ток в завода?
- Електрическо захранване в Корабостроителницата има навсякъде, където е необходимо.
- А химически тоалетни?
- Химически тоалетни няма и за момента считаме, че не е необходимо да има.
- Нашият читател се оплака, че другите санитарни възли са в окаяно състояние.
- Приемаме го като препоръка и ще направим необходимото, за да подобрим състоянието им.