Дружествата от групата на „Приста ойл холдинг“ продължават своя стабилен растеж, започнал след преструктурирането и оптимизирането на бизнеса през 2012 и 2013 година, става ясно от изготвените консолидирани финансови отчети за първото полугодие на 2014 година. Финансовите резултати показват ръст от 9.5% на печалбата преди амортизации, финансови разходи и данъци, като тя достига 12,773 млн. евро в сравнение с 11,564 млн. евро за същия период на 2013 година. Оперативната печалба на холдинга нараства с 5.6% до 8,589 млн. евро, а нетната печалба с 14.7% до 5,212 млн. евро в сравнение с 4,444 млн. евро през първото полугодие на 2013 година.
Дружествата с най-голям принос за положителните финансови резултати са „Монбат“ АД, „Приста ойл холдинг“ ЕАД, УЗ „Приста“ - Узбекистан, придобитото в края на 2013 година румънско дружество „Премиум Лубрикантс“ С.А. и „Богдани Петрол“ /Унгария/, също придобито през 2013 година в резултат на контролирана вътрешногрупова транзакция с компанията-майка „Приста ойл Б.В.“ /Холандия/.
До края на 2014 година и през 2015 година компанията си поставя за цел да развива търговската дейност в страните от Централна Европа - Чехия, Унгария, Словакия, чрез изграждане на дистрибуторска мрежа с водещо звено придобитото също през 2013 година дъщерно дружество на Chevron в Чехия, преименувано впоследствие на „Приста ойл Чехия“ С.Р.О. Другите приоритети включват развиване на доставките на корабни масла в страните от Балтийския регион на база сключения договор за дистрибуция с хонконгската компания Gulf Oil Marine Ltd, развитието на нови пазари в страните от Близкия Изток, Северна и Централна Африка, запазване на възходящата тенденция в дейността на дружествата в Узбекистан, Румъния и Унгария и реорганизиране и търсене на стратегически партньор за оптимизиране и подобряване на дейността на „Приста ойл Турция“.