Седем нови социални услуги, чиято цел е да се предотврати изоставянето на деца в най-ранна възраст, ще бъдат създадени в бившия дом „Майка и дете“. Това ще се реализира в рамките на започналия на 1 септември проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г. в община Русе“. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 599 966,85 лв.
На база на установени потребности ще бъдат разкрити Семейно-консултативен център, Дневен център за деца с увреждания, Център за приемна грижа, Център за майчино и детско здраве, Център за психично здраве на деца до 3 г., Звено „Майка и бебе“ със Спешен прием, Специализирана грижа за деца с потребности от постоянни здравни грижи. Те ще действат 11 месеца, а Община Русе се ангажира да запази след това дейността им още 5 години. В новоразкритите социални звена и центрове ще бъдат назначени 56 души.