Кметът на Иваново Георги Миланов е започнал атака срещу арендаторите от общината, опитвайки се да ги накара да заплатят за разорани полски пътища, научи „Утро“. През август и септември до мнозина земеделски производители, обработващи ниви в различни землища, са разпратени уведомителни писма с аналогично съдържание. В тях се съобщава, че заради незаконосъобразно ползване на имоти - полски пътища, фермерите трябва да заплатят обезщетение, равно на тройния размер на получените за разораните площи субсидии. В писмата на кмета се изисква сумата да бъде изплатена по банкова сметка на Община Иваново, като в противен случай се заплашва с предприемане на съдебни действия.
Георги Миланов не е първият кмет, опитващ се да напълни по този начин общинската хазна. Подобни спорове са водени в доста части на страната, заведени са и съдебни дела. Казусът в Иваново очевидно също ще се решава от съда, тъй като никой от земеделските производители не се е засилил да плаща.       
Кметът обосновава действията си с аргумента, че са разорани полски пътища, които „представляват публична общинска собственост и са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности“. Фермерите пък твърдят, че селскостопанските пътища не са част от общинския поземлен фонд, а са специфични съоръжения за задоволяване най-вече на техните нужди. Освен това полските пътища са включени в масивите за ползване на замеделски земи към споразуменията за доброволна комасация на нивите, които се подписват и от Общината. Няма и имуществени вреди за Община Иваново, напротив - поддържането на съществуващите полски пътища е за сметка на фермерите, които имат нужда от тях.
Фермерите от Иваново са изпратили своите писмени възражения до кмета Георги Миланов. „Нито имате правно основание да събирате посочените в различните писма суми, нито сте в състояние да ги осчетоводите законосъобразно в полза на Общината“, твърдят в тях потърпевшите. Те са поискали и подкрепа от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Земеделските производители се опасяват, че ако съдът не застане на тяхна страна, Общината може да предприеме действия по трасиране на разораните полски пътища. В този случай те вероятно ще се превърнат принудително в нарушители, ако не за незаконно ползване на имоти, то за повреждане на трайни знаци.