13 заседания на Общинския съвет, от които 11 редовни и 2 извънредни, 443 разгледани документа, от които 406 постъпили от името на кмета Пламен Стоилов. Това е част от краткия отчет, който направи вчера пред журналисти председателят на съветниците Васил Пенчев. Предварително той заяви, че не претендира за изчерпателност, защото по-важно е да се припомнят важните решения, част от които вече са станали факт за жителите на града. Пенчев подчерта, че усилията на неговите колеги през цялата година са били насочени към защита на обществения интерес и към благото на гражданите, като стремежът е бил да се постигне висока прозрачност и откритост на дейността на съветниците.
През годината с приоритет са се ползвали темите, свързани със здравеопазване, образование и култура, каза Пенчев. От взетите решения реалност вече са Синята стая в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, ремонтът и санирането на Дома за възрастни хора с физически увреждания в квартал Средна кула, разкритият Дневен център за деца с увреждания-седмична грижа, както и Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора. За първи път общинските съветници приеха и точни правила за класиране в детски градини и ясли, стана ясно от краткия отчет на проф.Пенчев. Продължава да действа и програмата за закрила на даровити деца.
Благоустрояване и осигуряване на достъпна градска среда по ул.“Александровска“, развитие на културно-исторически атракции в градския ансамбъл, туристическият проект на Русе, Иваново и Борово „Реки на времето“, изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип са част от проектите, финансирани от ЕС. В трудните години това е начин за придобиване на свежи пари и реализация на добри идеи, а Община Русе е много активна в това отношение, убеден е Васил Пенчев.
Важен момент в работата на общинските съветници е корекцията и приемането на нова нормативна база, актуализирани са наредби и правилници, разработени са нови наредби за бюджетната прогноза. Приет е общински план за развитие и план за енергийна ефективност, припомни председателят на съвета и добави, че две работни групи работят по актуализиране на действащи наредби, сред които е и Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на община Русе. Сред знаковите за града решения е предоставянето на терен за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им, приемането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе.
Има и други добри решения, които обаче на този етап не можаха да доведат до положителен резултат, каза председателят на Общинския съвет и посочи провалилият се избор на обществен посредник, както и уникалното споразумение за сътрудничество между Русе и Гюргево за кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г., която за съжаление беше отхвърлена при първото пресяване на претендентите.
Положителна оценка бе дадена и на работата на постоянните комисии, оприличени от Васил Пенчев на лаборатории, в които се подготвят и прецизират внесените предложения за решения. Но той не пропусна да спомене, че се е случвало комисиите да не могат да проведат заседание поради отсъствие на техни членове или дори липса на кворум. Васил Пенчев обаче обяви, че е доволен от взетите мерки и очаква тези порочни практики да останат в старата година.
Годината на съветниците в цифри
11 редовни и 2 извънредни заседания
125 заседания на постоянните комисии
7 питания от общински съветници
9 изказвания на граждани
443 приети решения, от които:
206 за разпореждане с общинска собственост
52 за техническа инфраструктура, ПУП, транспорт, екология
37 за финанси
33 за хуманитарни дейности
33 за общински дружества и предприятия
18 за участие на Общината в проекти
12 за опрощаване на държавни вземания и персонални пенсии
22 за актуализация на действащи наредби и правилници
30 други
37 от предложенията за решения са внесени от председателя и от общински съветници