В периода между първото тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2014 г. Русенска област постепенно губи позицията си на лидер по отношение на броя на заетите лица в Северния централен район на страната. Това показва анализ на динамиката на броя на заетите по статистически райони, изготвен от Института по пазарна икономика в рамките на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“.
Северен централен е единственият статистически район, в който областта с най-много заети през първото тримесечие на 2010 г. отстъпва на второ място. До известна степен тенденцията е следствие от близкия размер на двете области - през 2013 г. във Велико Търново живеят около 252 хиляди души, а в област Русе - около 230 хиляди. Въпреки продължаващата загуба на работни места, през 2013 г. средногодишният коефициент на област Русе все още е по-висок от този във Велико Търново (т.е. въпреки че заетите са по-малко, те са по-голям дял от местното население), но динамиката на заетите през първите две тримесечия на годината подсказват, че това може да се промени още до края на 2014 г., тъй като разликата в коефициента за заетост на населението над 15-годишна възраст между двете области е едва 1 процентен пункт - 42,9% за Велико Търново през 2013 г. и 44,0% за област Русе.
Анализът на динамиката на броя на заетите по статистически райони изведе на преден план интересни тенденции в разпределението на работната сила между отделните  области в някои от тях. В три от районите е налице ясен лидер по отношение на заетостта. Във Варна работят 51,0% от заетите в Североизточния район, в София (столица) - 63,1% от заетите в Югоизточния район, а в Пловдив - 48,8% от заетите в Южния централен район на страната.
Концентрацията на значителна част от заетостта в страната в отделни области е процес, който най-вероятно ще продължи и в бъдеще предвид демографските и цялостните социално-икономически процеси, които протичат на територията на страната. Динамиката на броя на заетите по области и статистически райони показва, че в Южна България тези тенденции са по-ясно изразени, най-вече поради наличието на няколко силни икономически центъра, т.е. оста София-Пловдив-Стара Загора-Бургас, смятат от Института за пазарна икономика.