През НОЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 516 (с 43 по-малко в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 164, с работническа професия са 156, а специалистите със средно специално и висше образование - 196. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 151. Заетост е осигурена на 58 продължително безработни от областта, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 244 безработни. С активното посредничество на бюрата по труда 60 безработни са наети на работа по различни насърчителни мерки, а 38 – по различни програми за заетост.
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 366.
През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар традиционно намалява, характерно е за този период, заявените места в бюрата по труда са предимно от частния сектор. Заявени са общо 303 работни места, с 42 по-малко отколкото през октомври. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (145), селското стопанство (38), търговията (36), хуманното здравеопазване и социалната работа (27), строителството (13), образованието и административните и спомагателните дейности (по 10) и др.
По програми за заетост в област Русе са заявени общо 37 работни места. Значителната част от тях - 24 места, са заявени по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, а по 6 са тези по НП „Асистенти на хора с увреждания” и програма „Старт на кариерата”. По обявената последна за годината процедура в бюрата по труда работодатели от областта са заявили общо 26 работни места по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ.
Към края на ноември в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 10 552. Техният брой почти се не се променя в сравнение с края на октомври – намалява с 2. Като търсещи работа лица са регистрирани и 573 заети, 441 пенсионери и 186 учащи.
Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 10,3%, при 10,3% през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 11,5 на сто.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 42,2% /1714 безработни лица/, следват общините Борово – 38,1% /591/, Ценово – 36,1% /641/, Две могили - 28,0% /955/, Сливо поле – 21,6% /733/, Бяла – 20,4% /985/, Иваново - 16,4% /474/, и най-ниско в община Русе - 5,5% /4459/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 33%, специалисти – 21%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 39%, хората със средно образование са 50%, а висшистите – 11%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 16%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 617.