По-големи приходи и печалба отчита „Спарки“ АД в консолидирания си отчет за първото полугодие на 2014 г. Към 30 юни групата е реализирала нетни приходи от продажби в размер на 15,753 млн. лв., което представлява увеличение с 25% спрямо нетните приходи от продажби за същия период на 2013 г. на стойност 12,555 млн. лв.
За полугодието „Спарки“ регистрира на консолидирана база нетна печалба на стойност 1,444 хил. лв., която е четири пъти по-голяма в сравнение с отчетените за второто тримесечие на 2013 г. 338 хил.лв.
Към 30.06.2014 г. сумата на активите на машиностроителната компания на консолидирана база е 46,441 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 20,961 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В последните години приносът им към резултатите на компанията майка е повече от скромен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Задълженията към банки бяха разсрочвани няколко пъти и към края на юни възлизат на 18,38 млн. лева. Само за лихви по тези кредити за първите 6 месеца на годината са изплатени 460 хил. лева. Отделно компанията дължи над 5 млн. лева на свои доставчици и търговски партньори. Увеличават се и задълженията към персонала, държавата и осигурителните предприятия.