Да се увеличи капиталът на дружеството от 2,625 на 3,5 млн. лева е решило общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“ проведено на 21 август. Гласувани са и съответните промени в устава на компанията.
Увеличението се извършва със собствени средства, включващи сумата от неразпределената печалба от минали години и част от допълнителните резерви. Ще бъдат издадени 875 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев. Всяка от тях ще дава право на дивиденти и ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Заверяването на сметките на новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни.
Това е второ увеличение в капитала на „Свинекомплекс Николово“ за последните две години, но този път промяната е чисто счетоводна, без да се набират нови средства от акционерите. В края на март миналата година дружеството подаде заявление за търговия на акциите на дружеството от увеличението на капитала, което е за собствена сметка. Той нарасна с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.
През февруари тази година дружеството успя да пласира 2 625 000 варанта, с които набра малко над 1 млн. лева. До този момент те остават неизползвани и няма да бъдат употребени и в предвижданото увеличение на капитала със собствени средства.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайлрид“ ЕООД с 32%.