Община Ветово вече има подготвен план за развитие за периода 2014-2020 година. Освен това са разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението му, проведени са обучения на чиновниците и общинските съветници за прилагането им.
Това е резултатът от приключилия проект „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ на обща стойност 75 000 лева.
През деветте месеца на изпълнение на проекта беше изготвен анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, извършени са анкетни проучвания, събрани са статистически данни в помощ на анализите, направена беше оценка на действащия общински план за развитие. Всички тези дейности бяха отчетени на заключителна пресконференция вчера от зам.-кмета Исмаил Селим, ръководител на проекта. Според него той е дал възможност местната власт да подобри процесите на разработване и изпълнение на националните и общински политики в интерес на гражданите.