Приходи в размер на 80,715 млн. лева и счетоводна загуба от 2 млн. лева отчете русенският производител на бои и лакове „Оргахим“ в първата си година след преструктурирането на дружеството, което раздели бизнеса на компанията в три фирми. Както „Утро“ писа, през август миналата година бе гласувано преобразуване на „Оргахим“ чрез отделяне и учредяване на две нови дружества - „Русе Кемикълс“ и „Оргахим Резинс“. В първото от тях бяха прехвърлени производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори, а във второто отидоха смолите и лепилата. Двете нови компании получиха активи за общо 35,7 млн. лева, а в „Оргахим“ остана производството на бои и лакове. Трите дружества продължават да работят в тясна връзка, обвързани с множество договори за използване на съоръженията, доставка на материали и поръчки за продукция.
Преобразуването бе завършено и вписано в Търговския регистър на 5 септември. „Оргахим“ остана собственик на три дъщерни фирми - „Деко Профешънъл сървисиз“ - Русе, „Деко каса“ - Тбилиси и „Дунав транс“ - Русе, чиито финансови резултати обаче се отразяват негативно на компанията-майка.
През 2013 г. 62,6% от общите продажби са реализирани на външни пазари, става ясно от отчета на „Оргахим“. Най-голям дял в производството заемат боите и лаковете - 56,54%, следвани от анхидридите - 33,47%.
Нетната загуба на дружеството за 2013 г. е малко над 2 млн. лева и намалява спрямо предходната година, която бе завършена на минус с 3,7 млн. лева.
В прогнозите за бъдещето развитие на дружеството „Оргахим“ декларира цели като значително повишаване на производствения капацитет, запазване на основните производства и свързаните с тях работни места, пускане на пазара на нови продукти и оптимизация на разходите за материали.