Нетни приходи от продажби на стойност 15,718 млн. лв. реализира „Спарки“ към 30 юни, което представлява увеличение с 25% в сравнение със същия период на 2013 г., когато са отчетени 12 538 хил. лв., съобщи дружеството в междинния си отчет за полугодието. Нетната печалба от януари до края на юни е в размер на 1,387 млн. лв., спрямо 280 хил. лв. за миналата година.
Към 30 юни стойността на собствения капитал на дружеството е 9,464 млн. лв., а размерът на активите е 35,088 млн. лв.
От миналата година насам машиностроителното предприятие бавно подобрява финансовото си положение, но върху него все още тежат многомилионни заеми за над 18 млн. лева. На няколко пъти „Спарки“ разсрочва кредита си към банка ДСК, но той все още остава платим в следващите 12 месеца. Само за първите 6 месеца на година са платени 460 хил. лева лихви.
Към 30 юни „Спарки“ е с натрупана загуба от над 5 млн. лева, а собственият му капитал продължава да е по-нисък от акционерния му. Съгласно изискванията на Търговския закон в такъв случай общото събрание трябва да вземе решение за намаляването му или за преобразуване.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.