„Свинекомплекс Николово“ ще изгради в землището на селото инсталация за производство на биогаз и електрическа енергия чрез когенерация. Така предприятието ще използва животинските отпадъци от обичайната си дейност за получаване на енергия, което ще увеличи рентабилността му. Инвестиционното предложение вече е внесено в Регионалната инспекция по опазване на околнота среда и водите и предстои ведомството да се произнесе за необходимостта от извършването на ОВОС. Копие на писмото е изпратено в Община Русе и Кметство с. Николово.
„Свинекомплекс Николово“ реализира печалба в размер на 379 хил. лева за първото полугодие, става ясно от предварителния отчет на дружеството, публикуван чрез фондовата борса. Общите приходи възлизат на 3,867 млн. лв., което е със 7.5% по-малко спрямо същия период на предходната година. По-голямата печалба при намаляващите приходи дружеството обяснява с икономии при основните по-големи разходи във връзка с производството и внимателните проучвания на тенденциите на пазара на суровини.
След обилната зърнена реколта през миналата година и поевтиняването на фуражите, изкупните цени на свинското месо продължават да се повишават и вече са по-високи от миналогодишните. Средната реализационна цена за полугодието е 3,41 лв./кг живо тегло, като на угоени прасета е 2,52 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 4,48 лв./кг ж.т. Спрямо средната стойност за 2013 г. през тази година продажната цена се увеличава с 0.23 лева на кг живо тегло.