„Топлофикация-Русе“ ще изгражда ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварителното им третиране на територията на сгуроотвала За инвестиционното намерение е необходимо да се прецени необходима ли е оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.
Топлофикационното дружество е разработило проект за  технологична рекултивация и закриване на сгуроотвала, който не отговаря на нормативните изисквания. На негово място ще се разкрие площадка за предварително третиране на отпадъците, образувани от инсталацията за производство на топлина и електричество. От ръководството на дружеството посочват, че с проекта ще се изпълни поетият от държавата ангажимент пред ЕС за закриване на депа за производствени отпадъци, които не отговарят на  изискванията. Преди да се пристъпи към реализацията, трябва да се изпълнят процедурите по Закона за опазване на околната среда.
Документацията на инвестиционния проект е публично достъпна. Всеки заинтересуван може да се запознае с нея до 11 август в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“6 в стая 3, етаж 4 от 8,30 до 12 часа и от 13 до 17,30 ч. Писмени становища се приемат в деловодството на Общината.