Летният период, в който много наши съграждани се завръщат от чужбина, за да прекарат отпуските си в родината, е подходящ те да уредят и своите задължения към различни български институции и да актуализират своя здравноосигурителен статус в офиса на НАП в Русе, съветват от приходната агенция.
След приключване на трудовата дейност в друга държава от Европейския съюз е необходимо да се изиска формуляр E104, или S041 или U1 от тамошния здравен фонд. След завръщането в България придобитите в страни членки на ЕС здравноосигурителни периоди се признават в Националната агенция за приходите (НАП) по утвърдена за целта процедура с представяне на формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка.
НАП препоръчва на българските граждани, работили и осигурявали се в държава от Европейския съюз, да изискат формуляр Е104 преди завръщането си в България. В случаи, че това не е направено, НЗОК може да изиска формуляра по служебен път, но това ще отнеме време до получаването му у нас.
За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски, българите, живеещи в държава извън ЕС, трябва да отговарят на няколко условия - да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година и да са подали в офиса на НАП по постоянен адрес заявление за напускане на страната. С него те могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на България, както беше до 8 март 2013 г.
С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно у нас (повече от 183 дни през календарната година), не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.