Германската „Кварцверке“ вече притежава пряко 50 000 000 броя акции от капитала и същия брой гласове в Общото събрание на акционерите или 100% от капитала на „Каолин“ АД, съобщи дружеството чрез Фондовата борса. Последните сделки на БФБ по изкупуването на всички акции са с дата на сетълмент в Централен депозитар 28 ноември.
Значително увеличение на печалбата отчита групата на „Каолин“ в консолидирания си отчет за деветмесечието. Положителният резултат е с 40% по-висок отколкото за същия период на миналата година и надхвърля 13,1 млн. лева. Общите приходи нарастват с 4 млн. лева до над 120 млн. лева. Това вероятно е последният междинен отчет, оповестен от дружеството, тъй като след придобиване на 100% от акциите „Кварцверке“ възнамерява да го отпише от публичния регистър.
Групата на „Каолин“ включва множество дружества за добив и преработка на индустриални минерали, разположени в България, Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. Дружеството притежава 99,48% от капитала на „Магма - 97“ АД с предмет на дейност добив и преработка на фелдшпат и доломит и 98,30% от капитала на „Огнеупорни глини“ с основен предмет на дейност добив и преработка на огнеупорни глини, кварцови пясъци и креда.
Чрез „Юго Kаолин“ групата държи „Сърбокварц“ - най-големия производител на кварцови пясъци на територията на бивша Югославия, както и контрол върху дружеството „Копови“ - гр. Уб, втория по-големина производител на кварцови пясъци в Сърбия. „Юго Каолин“ е собственик и на 75,12% от капитала на „Ватростал Минералс“. „Юго Каолин“ придоби и правата и активите на „Белоречки Пешчар“, гр. Бор, Сърбия.
„Каолин“ е собственик на 65,2% от капитала на „Каолин ендустриел минералер“ (Турция) и държи дялове в „Каолин минерал“ (Румъния) и „Проминерал“ (Украйна). В края на 2012 г. дружеството придоби чрез покупка нови 21,5% от капитала на „Каолин Азов“ (Украйна), с което участието на Дружеството възлиза вече на 71,60%. „Каолин“ е мажоритарен собственик с 51% в капитала на „ПКСП“, Украйна. Украинското дружество оперира две находища за кварцов пясък северно от Киев. От своя страна „ПКСП“ притежава 100% от капитала на „Еко Грас“, което пък е собственик на „Силко“ със седалище и адрес на управление Украйна, Черниговска област.
„Каолин“ притежава 92% от капитала на „M.I.D AL“ Shpk., Албания. Дружеството е с предмет на дейност - добив на индустриални минерали и 92% от „Каолин Албания“ с предмет на дейност търсене, проучване, добив и преработка на индустриални минерали.