„Свинекомплекс Николово“ свиква Общо събрание на акционерите /ОСА/ си на 21 август, на което ще се разглежда точка за увеличение капитала на дружеството, става ясно от съобщението на компанията до инвестиционната общност. Увеличението се извършва със собствени средства, включващи сумата от неразпределената печалба от минали години и част от допълнителните резерви.
Така капиталът на дружеството ще се увеличи от 2 625 000 на 3 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
Събранието ще се проведе от 09.00 ч в Николово. При липса на кворум то ще се състои на 05.09.2014 г. от 14.00 ч на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.08.2014 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.08.2014 г. На заседанието ще се обсъждат промени в устава на дружеството, под условие, че се приеме решение за увеличение на капитала.
Това е второ увеличение в капитала на „Свинекомплекс Николово“ за последните две години, но този път промяната е чисто счетоводна, без да се набират нови средства от акционерите. В края на март миналата година дружеството подаде заявление за търговия на акциите от увеличението на капитала, което е за собствена сметка. Той нарасна с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.
През февруари тази година дружеството успя да пласира 2 625 000 варанта, с които набра малко над 1 млн. лева. До този момент те остават неизползвани и няма да бъдат употребени и в предвижданото увеличение на капитала със собствени средства.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайлрид“ ЕООД с 32%.
Акциите на дружеството не са от най-търгуваните на БФБ-София, като последната сделка с тях е от 23 януари на цена 3 лв. за брой, което прави пазарна капитализация за дружеството от 7.8 млн. лв.