Меморандум за разбирателство между Русенския университет и областите Русе, Разград, Търговище и Силистра за създаване на Форум за регионално съгласие и сътрудничество /ФОРС/ беше подписан вчера в заседателната зала на Канев център. Под документа положиха подписите си ректорът проф. Христо Белоев и четиримата областни управители Венцислав Калчев, Стоян Ненчев, Емел Расимова и Насуф Насуф.
Идеята на ФОРС е да обедини усилията и потенциала на четирите области и на академичната общност за постигане на успешно и устойчиво развитие, което залага на развитие на човешкия потенциал, на научноизследователската и иновационна дейност, на развитие на международното сътрудничество, приоритетно ориентирано към българо-румънския трансграничен регион и Дунавския макрорегион.
Страните се договориха за обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики, за обучение, квалификация и преквалификация на кадрите, за консултации на експертно и управленско ниво, за разработване на съвместни инициативи, за активен съвместен диалог с държавата, местната власт, бизнеса и гражданските структури.
Проф. Христо Белов изтъкна значението на Русенския университет и въобще на академичната общност за развитието на регионите. Той заяви, че ФОРС е добър пример за сътрудничество за България, а вероятно не само за нея. Според ректора и сега Русенският университет работи активно с фирми от 4-те региона и участва в редица проекти на администрациите в Русе и Разград и Силистра, където има филиали.