Шивашките предприятия от град Русе показват изключителен интерес към дейностите на сдружение „Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав“ Русе в партньорство с Мрежата на немските модни и текстилни дизайнери. Двете сдружения изпълняват Проект „Транснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и добри практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката индустрия към променящата се икономическа среда“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност 18 месеца и се реализира до края на 2014 г. на територията на Русе.
В рамките на проекта е разработен въпросник за диагностициране на актуалното състояние на фирмената политика на българската шивашка индустрия в областта на развитие на работната сила като база за формулиране на стратегии и политики в тези области. Анкетирани са работодатели и експерти по човешките ресурси от 21 шивашки фирми от целевия регион. Създаден е проектен продукт „Анализ и оценка на основните проблеми и потребности на фирмената политика за развитие на човешките ресурси в шивашка индустрия“.
Осъществени са 4 проучвателни визити на експерт на СКИОТ-Дунав в партньорската организация - Съюз на немските текстилни и модни дизайнери, за проучване на опита й в проблемните области, свързани с целите на проекта. Предстои реализация на проучвателна визита на експерт от Съюза на немските текстилни и модни дизайнери за идентифициране на състоянието на българската шивашка индустрия по отношение фирмената политика за развитие на човешките ресурси.
В рамките на проекта се осъществява популяризиране на иновационна немска методология за осигуряване на заетост на възрастни специалисти и проучване на възможностите за прилагането й сред фирми от бранша.