„Свинекомплекс Николово“ няма да дава дивидент на акционерите си за миналата година. Това реши редовното общо събрание на дружеството, проведено на 16 юни в село Николово. От печалбата за 2013 г. в размер на 515 452 лева 10% или 51 545 лева се заделят за законов резерв. Разликата се отнася в неразпределената печалба от минали години. Решението е взето с гласовете на „Пимаро България“ и „Хайбрид“, притежаващи заедно 1 712 221 акции или 65,228% от капитала на дружеството. Третият голям акционер - регистрираната в Люксембург офшорка „Вестпарк Файненшъл груп“, не е имал свой представител на събранието.
Акционерите приеха доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 г. (индивидуален и консолидиран), приемане на годишните финансови отчети на дружеството, доклад на регистрирания одитор за 2013 г., отчет на директора за връзка с инвеститорите, избор на регистриран одитор, доклад на Одитния комитет и др. Прието бе и предложението на Съвета за директорите за програма за корпоративно управление за 2014 г.
„Свинекомплекс Николово“ има трима големи собственици, които притежават по около 32% от капитала, а малък брой акции се държат от физически лица. „Хайбрид“ ЕООД е мажоритарен собственик и на свързаната фирма за производство на месни продукти „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД.