Регионалната инспекция по околната среда и водите даде зелена светлина на проекта на „Топлофикация Русе“ за замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) с биомаса. Експертите са решили да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природата и човешкото здраве.
Както „Утро“ писа, проектът на „Топлофикация Русе“ предвижда замяна на до 20% от изгаряните в ТЕЦ „Изток“ въглища със слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство.
Предвижда се инвестиционното предложение да се осъществи на три етапа. Около 4 месеца ще провеждат опити за определяне на точното количество биомаса, което ще замени основното гориво (10-20%). През този етап ще се извърши проектиране и монтаж на системата за транспортиране на биомасата.
Вторият етап, който ще продължи близо половин година, включва работа на инсталацията с определени максимални параметри от първия етап, като се използва биомаса, неподлежаща на допълнителна обработка. Същевременно ще се извърши инвестиционно проектиране и монтаж на мелничната система и системата за допълнително осушаване на биомасата.
На трети етап ще се включат и други видове биомаса, чийто характеристики изискват предварителна подготовка, като се установи устойчив режим на работа за неопределен период.