Прогнозните бюджети на община Русе за следващите 3 години, които бяха поискани от Министерството на финансите, показват, че съществено увеличение на приходите не се очаква.
Притеснителното е, че някои източници вече са изчерпани, а нови няма, коментира главният финансист на общината Емилия Пенева. Например постъпленията от продажби на общински активи са крайно свити, защото атрактивните имоти са сведени до минимум.
От 2014 година приходите от приватизация ще влизат директно в бюджета, но повечето интересни обекти вече са продадени. Според прогнозата до 2016 година не се предвижда съществено вдигане на данъчните постъпления. От гледна точка на бюджета това не е добре, но пък за гражданите звучи успокоително. 
За сметка на намалените постъпления разходите непрекъснато се увеличават. Най-големият харч от следващата година са отчисленията към МОСВ за депонираната смет. Сега при 15 лева на тон плащаме 1 174 000 лева, а от догодина таксата става 35 лева за тон и общата сума скача на 2 541 000 лева. Шанс да намали този разход общината има само ако успее да рециклира по-голямата част от генерираните отпадъци, вместо да ги изхвърля на бунището.
Главният финансист Емилия Пенева съобщи още, че от следващата година общината залага средства за оборудване и издръжка на новата детска градина в „Дружба“. От 2014-а предвижда пари и за 2 нови яслени групи в Майчин дом, за издръжка на социалната трапезария, повече средства за осветление и ремонт на улиците.
Може да се каже, че ръстът на приходите и разходите в прогнозата е плах и не залага големи промени във финансовите параметри до 2016 година в сравнение със сегашните.