Елитни сортове десертно грозде, разработвани в ИЗС „Образцов чифлик“, представи вчера Институтът на специална презентация. Научни работници и гости от цяла България се запознаха с постиженията на русенското звено и опитаха на място прясно набраните вкусни плодове.
Колекцията подбрани сортове включваше перспективните десертни много ранни и ранозреещи „Велика“, „Ряхово“, „Мискет русенски“, „Приста“, „Ранно без семе“, среднозреещите „Русенско без семе“, „Болгар кл. 14“, късносреещите „Сияна“, безсеменните сортове „Зорница“ и „Тангра“ и др.
Селекционните изследвания при лозата датират от 1962 г., когато в района на Русе е създадено Опитно лозе по десертно гроздопроизводство, което по-късно се обединява с института. В резултат на интензивната селекционна дейност в института са създадени редица десертни сортове и кандидат-сортове лози, приспособени към континенталния климат в България. Много от десертните сортове лози в Националната сортова листа на България са създадени в ИЗС „Образцов чифлик“.
До 1990 г. страната ни изнася над 50% от произведеното десертно грозде. След 1990 г. експортът рязко спада, а в периода 2002-2005 г. изобщо няма износ, съобщи в презентацията си гл.ас.д-р Галина Дякова. Това води до спад на отглежданите площи от 9000 до 4000 хектара. Спада и консумацията на десертно грозде от 25-30 кг на глава от населението през 1960 г. на 3 кг през 2005 г.
В последните години тенденцията започва да се обръща и площите с десертно грозде се увеличават. От гледна точка на световното производство и търговията с грозде и изхождайки най-вече от подходящите почвени и климатични условия в страната, се предвижда към 2020 г. десертни лозя в България да достигнат 19 700 ха.
Усилията на лозарската наука са насочени към създаване на нова селекция на десертни сортове лози с различни срокове на узряване с оглед удължаване срока за предлагане на пазара, създаване на висококачествени десертни сортове с повишена устойчивост на болести и неприятели, селекциониране на сортове с висока транспортабилност на гроздето и добри вкусови качества за външните пазари и интродукция на сортове с добри качествени показатели и адаптация към условията на страната.
Създава се маточна база от високите категории посадъчен материал за производство на сертифициран лозов посадъчен материал и се разработват технологии и технологични решения при отглеждане на лозови насаждения.