Промените в банковите закони, отнасящи се до бързите кредити, спряха ръста в сектора, показват данните на БНБ. Още преди новите регулации да влязат в сила, през март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, намаляват с 0.6% спрямо първото тримесечие на 2013 г. и с 1.1% в сравнение с декември, до 1.959 млрд. лв.
Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 171.3 млн. лева.
В матуритетната структура преобладават кредитите над 1 до 5 години, които са 602.5 млн. лв. в края на март 2014 година. Те се увеличават с 21.1% спрямо същия месец на 2013 г. и с 4.5% в сравнение с края на декември 2013 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 25.2% в края на март 2013 г. до 30.8% в края на март 2014 година.
В края на март 2014 г. вземанията по кредити от домакинствата нарастват с 5.5% на годишна база и с 0.8% спрямо декември, до 1.438 млрд. лева. Силен спад обаче има при вземането на жилищни кредити, които намаляват с 22.8%, до 286.8 млн. лв.
В същото време при кредитирането за бизнеса има намаление с 16.7% в сравнение с март 2013 г. и с 4.9% на годишна база, до 450.3 млн. лв., което показва, че заплахата от регулации е имала ефект върху компаниите, които имат достъп и до други източници на финансиране, но бързият кредит, било поради липса на избор или недостатъчна финансова култура остава предпочитана възможност за много хора.