Журналисти от антиправителствената пресслужба потърсиха мнението на експерт-юристи относно назначението на инж. Стефан Чайков за шеф на Агенция „Пътна инфраструктура”. Според тях проверката е трябвало да изясни участва ли Чайков в конфликт на интереси, като провери участия му във фирми и как това отговаря на българското законодателство.
Фактите: Управляваното и към момента от Стефан Чайков, заемащ тази длъжност, дружество „Три-Ес" ООД не само, че е активен участник в обявяваните от агенцията обществени поръчки, но и е печелил обществени поръчки всяка година, а и понастоящем е изпълнител на такива обществени поръчки и получава плащания от агенцията.
Съгласно Закона за пътищата, който е специален спрямо Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (т.е. прилага се с предимство), описаните факти са абсолютна пречка за заемането на длъжността. За да я заема, той трябва изрично да декларира липса на свързаност с търговски дружества, които участват (дори без да са печелили) в процедури по обществени поръчки, обявявани от агенцията. В този смисъл независимо дали в непубликуваната досега декларация на Чайков тези данни са декларирани или не, законът вече е нарушен. Според юристите решението е само едно - освобождаване на длъжността, на основание или по аналогия с чл. 21б, ал. 3 от Закона за пътищата.
Това юридическо становище ще бъде изпратено от Антиправителствената информационна служба на Главна прокуратура, както и след превеждане на английски език на чуждестранни медии и европейските институции за проверка.
Ето и фактите:
В Търговския регистър името на Стефан Георгиев Чайков се свърза с общо 7 фирми:
„Пътперфект Груп Холдинг" АД, в което е член на Съвета на директорите и представитела, а най-вероятно и акционер чрез свързани лица;
„Пътперфект" АД, в което е член на Съвета на директорите и представител, а най-вероятно и акционер;
„Праймперфект" ЕООД, в което е управител
„Силистра Перфект" ООД, в което е управител;
„Екбар" ООД, в което е управител;
„Абак ДС" ООД, в което е управител;
„Три-Ес" ООД, в което е управител.
Предметът на дейност на първите четири фирми е проектиране, ремонт и поддържане на пътища. Фирмите „Абак ДС" ООД (хидроинженерно строителство) и „Екбар" ООД (шумоизолиращи системи и съоръжения) са дъщерни на „Пътперфект Груп Холдинг" АД, съответно - „Пътперфект" АД. Най-интересна и явно обогатила бизнес опита на Чайков обаче е фирма „Три-Ес" ООД, която е с предмет на дейност - независим технически надзор. Справка в крайно несъвършения сайт на Агенция „Пътна инфраструктура" показва, че фирмата има дейно участие в обществените поръчки, обявявани от агенцията, дори ако погледнем само последните няколко години. Представляваното от новоназначения шеф на агенцията се е състезавало за следните обществени поръчки през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.:
1. За избор на консултант на Лот 4 за автомагистрала Струма, като участник в ДЗЗД „Рафаилов-Три -Ес-Инженеринг-ПВД" през август 2011 г.;
2. За избор на надзор на рехабилитацията на 16 км от третокласната пътна мрежа на област Ямбол, като участник в ДЗЗД „Консулт-Три-Ес", през юли 2013 г.
3. За избор строителен надзор върху изграждането на участък I от Западната дъга на Софийския Околовръстен Път, като участник в ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три-Ес", през 2012 г.;
4. За избор на консултант във връзка със строителството на два проекта от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., през юни 2013 г.;
5. За избор на изпълнител на консултант във връзка със строителството на лот 47 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана - Криводол - Девене - Борован", като участник в ДЗЗД „Консулт-Три-Ес", през юли 2013 г.;
6. За избор на консултант във връзка със строителството на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., през април 2013 г.;
7. За определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала /А2/ "ХЕМУС" „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" от км 0+000 до км 8+460, през 2011 г.;
8. За определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Обходен път - гр. Враца", като участник в ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три-Ес", през април 2012 г.;
9. За Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка проект "Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци, през март 2013 г.
Още по-интересен а фактът, че през 2012 г. ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три-Ес" печели обществената поръчка за строителен надзор върху изграждането на участък I от Западната дъга на Софийския Околовръстен Път, въпреки че офертата на това дружество е една от най-високите и близо два пъти по-скъпа от офертите на други трима участника - 976 500 лв. без ДДС.
Изпълнението на тази поръчка е действащо към момента. От справка за извършените плащания по този проект, публикувана на сайта на агенцията, е видно, че в периода 18.06.2013 г. - 27.06.2013 г. сдружението, в което „Три-Ес" ООД участва, е получило общо 375 027,4 лева.
Търсенето в хаотичната и несистематизирана информационна база на агенция „Пътна инфраструктура" изкарва данни и за други обществени поръчки, печелени и изпълнявани от „Три-Ес" ООД, самостоятелно или в съдружие като горното, а именно:
Строителен надзор върху рехабилитацията на 11 км от път III-3402 Славяново-Продим, изпълняван от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три-Ес", съгласно Договор от 08.06.2012 г. на стойност 120 000 лв. без ДДС. Надзорът е осъществен в периода 19.06.2012 - 18.06.2013 г.;
Консултант по проект „Транзитни пътища V" - лот 18, с период на изпълнение 21.09.2011 - 21.09.2013 г., Договор от 2011 г. на стойност 130 050 лв. без ДДС;
Консултант по рехабилитацията на ЛОТ № 3 от Проект „ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V", изпълнена от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три-Ес", съгласно Договор от 29.07.2008 г. на стойност 1 021 900 лв. без ДДС;
Строителен надзор върху строително-монтажните дейности на лот 34, област Плевен от ІV етап на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007, съгласно Договор от 2012 г. на стойност 384 132 лв.
А сега да припомним някои досадни законови подробности:
Закон за пътищата:
Чл. 21б, (1) Председател и член на управителния съвет на агенцията не може да бъде лице, което:
...
4. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията;
(2) Председателят и членовете на управителния съвет подават декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.
(3) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността по ал. 1, договорът на съответното лице се прекратява.
Търговски закон:
§ 1. (1) „Свързани лица" по смисъла на този закон са:
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Чл. 5. Лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.
Чл. 12. Лице, заемащо публична длъжност, подава:
1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5;
2. декларация за частни интереси; декларацията е по образец съгласно приложението;
3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;
4. декларация за частен интерес по конкретен повод.
Чл. 13. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 1 в 7-дневен срок от избирането или назначаването му.
(2) Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
Къде са нарушенията:
Агенция „Пътна инфраструктура" не е изпълнила задължението си по чл. 17, ал. 3 ЗПУКИ да публикува на страницата си декларациите на новоназначения шеф, поради което не можем да установим какви декларации и с какво съдържание е попълнил Чайков. Факт е, че конфликт на интереси има, не само формален, но и практически.
По закон агенция „Пътна инфраструктура" провежда обществените поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, а договорите за възлагане на обществени поръчки се сключват от Председателя на Управителния съвет на агенцията. Управляваното и към момента от Стефан Чайков, заемащ тази длъжност, дружество „Три-Ес" ООД не само, че е активен участник в обявяваните от агенцията обществени поръчки, но и е печелил обществени поръчки всяка година, а и понастоящем е изпълнител на такива обществени поръчки и получава плащания от агенцията.
Съгласно Закона за пътищата, който е специален спрямо Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (т.е. прилага се с предимство), описаните факти са абсолютна пречка за заемането на длъжността Председател на Управителния съвет на агенцията. За да заеме тази длъжност, той трябва изрично да декларира липса на свързаност с търговски дружества, които участват (дори без да са печелили) в процедури по обществени поръчки, обявявани от агенцията. В този смисъл често използвания похват по чл. 13, ал. 2 ЗПУКИ за избягване на отговорността - предприемане на действия за отстраняване на несъвместимостта, е напълно неприложим в случая, както изрично предвижда и чл. 13, ал. 3 от закона. Или с други думи, дори не е важно какво е записал в апокрифната си Декларация г-н Чайков относно наличието или липсата на конфликт на интереси - законът вече е нарушен, а решението е само едно - освобождаване на длъжността, на основание или по аналогия с чл. 21б, ал. 3 от Закона за пътищата.