Служителите на Агенцията по горите започват масови проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на разпоредбите в Закона за лова и опазване на дивеча и Бернската конвенция. Горските ще следят да не се използват електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта. Ловците ще бъдат проверявани също така и за употребата на алкохол преди и по време на ловните излети.
Строго ще се следи за спазване на нормативните разпоредби по отношение на безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти.
В проверките, които ще се извършват от горски инспектори на ИАГ и регионалните дирекции по горите, активно ще се включат и представители на ловно-рибарските сдружения и природозащитните организации.
Във връзка с пожароопасния сезон и високите летни температури, всички ловци се призовават да бъдат отговорни, особено внимателни и да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън на нерегламентирани места и на открито може да създадат условия за възникване на горски пожари.