Във връзка със зачестилите инциденти с уреди, съоръжения и инсталации, ползващи като гориво втечнени въглеводородни газове главен комисар Николай Николов е разпоредил на областните звена /в т.ч. и на столичната пожарна/ на ГДПБЗН да бъдат извършени проверки в обектите, в които се ползва или съхранява пропан-бутан, съобщиха от МВР.

В заповедта се конкретизира приоритетно да се проверяват обекти за обществено обслужване с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека, газоснабдителни станции и обекти за продажба на пълни бутилки. Особено внимание ще се обърне на спазването на условията, при които е издадено разрешението за строеж, както и на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди. В случаи на установени нарушения ще се предприемат административно-наказателни и превантивни административни мерки. При нарушения по наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще се подават сигнали до регионалните отдели "Инспекция за държавен технически надзор".

Наред с това главен комисар Николай Николов е поставил срок, в който областните звена на пожарната трябва да предоставят в ГДПБЗН обобщена информация за възникналите през последните 5 години пожари и др. инциденти с уреди, съоръжения и инсталации (включително и в транспортни средства) за втечнени въглеводородни газове, както и причините за тях. След анализ на тези произшествия ще се очертаят предложения за подобряване на състоянието, включително и за промяна на нормативната уредба.

В заповедта се уточнява, че тя не отменя дадените указания от ДАМТН за извършването на съвместни проверки, включени в годишния план за 2013 г. В Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнените въглеводородни газове, приета с постановление на МС от 2004 г., е определена институцията, която отговаря за безопасността им. В този смисъл ГДПБЗН и службите на МВР не са натоварени с този ангажимент.

От началото на годината до този момент са станали 19 инцидента, предизвикани от неправилно боравене с газови бутилки. Това е поводът ГДПБЗН отново да припомни основните правила за безопасна работа: Да се използват само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията; Своевременно да се извършват изискващите се технически прегледи; Редуцир-вентилът на бутилката да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност; Газови съоръжения и инсталации не се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен; Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца; Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС; Не поставяйте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката. Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението. Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна. Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори. Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте. Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък. Не пушете никога, когато сменяте бутилката. Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди. В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка. Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация. Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон.