Над 900 становища за погасяване на задължения по давност на граждани и фирми от региона са издали от началото на годината публичните изпълнители в офиса на НАП в Русе
Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (възникнали преди 01. 01. 2008 г.), може да поиска да бъдат отписани с подаването на писмено Възражение пред НАП. В противен случай от 1 януари 2014 г. те влизат в режима на Единната сметка и всяко постъпило плащане ще се насочва автоматично към първото по време на възникване задължение в данъчно-осигурителната сметка на лицето. т.е. най-старите ще бъдат погасени първи.
Формуляр на Възражението може да се изтегли от сайта на агенцията www.nap.bg и да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Нова електронна услуга на сайта вече позволява да се следят всички задължения и плащания на фирми и физически лица - дълговете за данъци и осигурителни вноски, за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП. Достъпът до информацията става с Персонален идентификационен код (ПИК), който се получава безплатно и веднага, ако заявлението за издаването му се подаде в офис на агенцията по постоянен адрес за граждани или адреса на управление за юридически лица.
От НАП правят важно уточнение, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Това означава, че задълженията, отнасящи се за 2007 г. , които  е следвало да се платят през 2008 г. /напр. задълженията по ЗДДФЛ, годишен корпоративен данък и др./ не са погасени, тъй като  давността им тече от 01.01.2009 г.  Случаите, при които давностният срок може да се спира или прекъсва, са определени законово. Давностният срок се спира, ако е наложена обезпечителна мярка, например запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действия по принудително събиране на дълга. Такива действия могат да бъдат съобщение, опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова 5-годишна давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10-годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Следва да се има предвид, че за санкциите, наложени по реда на Закона за административните нарушения, също са приложими разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно давността, в случай, че същите са постъпили за събиране в НАП.