„Корабостроителница Русе“ АД вече не притежава производствени и административни имоти, машини, съоръжения и оборудване, става ясно от финансовия отчет на дружеството за 2012 г. Всички тези активи са апортирани в дъщерно дружество, след което инвестицията в това дружество е продадена на трето лице. Така корабостроителницата вече е само подизпълнител по договори за строителство на кораби, сключвани от това трето лице.
Кой е купувачът на активите в отчета не се уточнява, но най-вероятно е фирма, свързана със собствениците „Роуърт Оувърсийс“ С.А. (Вирджински острови) и „Шип Инвест“ (София). Не се казва и кое е това дъщерно на Корабостроителницата дружество, макар че според регистрите може да е само едно - регистрираното през миналата година „Руметал“ ЕООД. Става ясно обаче, че част от апортираните активи са заложени като гаранции по отпуснати по-рано заеми.
В отчета си ръководството на фирмата изрично уточнява, че „възможността за възникване и размера на други претенции към дружеството не може да бъде определен“ и че „съществува известна несигурност, която би могла да повлияе на способността на „Корабостроителница Русе“ да оперира като действащо предприятие и поради това дружеството да е в затруднение да реализира своите активи и да погасява своите задължения в хода на нормалната бизнес дейност“. Това ръководство на дружеството също е ново - от февруари тази година изпълнителен директор е Тодорка Стоянова.
Нерадостната картина се допълва от данните за финансовите резултати на корабостроителницата. За 2012 г. дружеството отчита нетна загуба от 31,288 млн. лева и към 31 декември 2012 г. е натрупало загуби в размер на над 101 млн. лева. Общият капитал е по-нисък от регистрирания акционерен капитал, а към края на миналата година общите пасиви са в размер на 29,58 млн. лева, включващи банкови заеми за над 25 млн. лева.
Към момента, в „Корабостроителница Русе“ работят около 200 човека.