От всички общински медицински заведения с най-висока печалба приключва 2013 година Онкологичният център - 226 хил. лева. Приходите му са над 12 млн. лева и са увеличени с 3,4 млн. лева спрямо 2012-а. Дружеството разполага с 3,1 млн. лева свободни средства.
Пред балансовата комисия шефът на Онкото д-р Камен Кожухаров обясни, че се увеличават пациентите, които идват от различни области на страната, защото са запазени кадрите и е закупена високотехнологична апаратура. Намеренията му са да развие ендоскопската и лапароскопската хирургия. С оглед на всичко това д-р Кожухаров постави проблема с легловата база. Той ще остане актуален и след преместването на оперативно-хирургическия блок в бившия Кожен диспансер. Трябва да се мисли за нова сграда, но това е сериозна инвестиция.
Средната заплата в Онкологичния център е 1456 лева, а на управителя брутното възнаграждение варира от 3 хил. до 5 хил. лева.
Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания също отчете добра година. През 2013-а приходите й са се увеличили с 5% или с 209 хил. лв. Счетоводната печалба е 49 хил. лева, а свободните налични средства - 755 хил. лева. Средната заплата в белодробната болница е 873 лв. и е намаляла с 3,5% спрямо по-миналата година, а заплатата на управителя се движи от 2800 до 5000 лева.
Шефът на болницата д-р Светослав Дачев обяви, че най-важната му цел е изграждане на нова сграда, за да се подобрят битовите условия за пациентите и да се отделят туберкулозните от другите болни. На този етап това не може да се случи заради спор за терена с МБАЛ-Русе, който също вероятно ще влезе в съда.
По думите на д-р Дачев лекарите са достатъчни, но има свободни места за медицински сестри, като проблемът се решава по съвместителство. Управителят подчерта, че закупената още през 2009 година диагностична апаратура е на високо ниво, а дигиталният рентген - уникален.
ДКЦ-1 отчита минимална печалба през 2013-а - само 2 хил. лева, докато миналата година тя е била в пъти по-висока. Приходите през годината са 2,3 млн. лева, със 141 хиляди лева по-малко, отколкото през 2012-а. Намалението е заради по-малкия брой направления от Здравната каса за прегледи и рентгенови изследвания и разширената мрежа на извънболничната помощ. Интересен факт е, че през миналата година здравното заведение си е докарало 60 хил. лева от психоизследвания на шофьори. През изминалата година ДКЦ-1 е вложило инвестиции в апаратура, ремонти, видеонаблюдение, обучение и квалификация. Средната заплата на персонала е 1530 лв., а на управителя е между 4500 до 7200 лв.
ДКЦ-2 завършва с печалба 1954 лв., приходите му са намалели със 145 хил. лева, но, както е известно, то ще се приватизира и процедурата вече е задействана. Дружеството има да плаща овърдрафт. Средната заплата е 1096 лева, а на управителя му се движи от 2600 до 4406 лв.
Медицински център-1 приключва миналата година със счетоводна печалба от 3326 лв., по-висока от 2012-а. През изтеклата година са направени инвестиции в апаратура и техника, дооборудвана е клиничната лаборатория и са открити два нови кабинети. Както стана ясно, неговият управител д-р Стоян Стоянов е проявил интерес към апаратурата на Кожния диспансер в ликвидация. Хубавото е, че са възстановени два лекарски кабинета в ДЗС и Образцов чифлик. В МЦ-1 заплатите са най-ниски. Средното възнаграждение е 570 лв, а на управителя максималната заплата стига 1400-1600 лева.
Център по дентална медицина отчита 467 хил. лева приходи и счетоводна печалба 5502 лева. Той разполага със 118 146 лева свободни средства. Тук средната заплата е 1069 лв., а на управителя е от 2788 до 5000. лева. Намеренията на ръководството са да развие ортодонтските услуги и лицево-челюстна хирургия.
Центърът за психично здраве приключва годината със счетоводна печалба 25 471 лева, след като отчита увеличаване на нетните си приходи със 182 хил. лева. Общите му приходи възлизат на 3,5 млн. лева, като над 20 хил. от тях са от трудовата рехабилитация. Заведението разполага със свободен паричен ресурс 226 хил. лева. Средната заплата е увеличена с над 11% и е 853 лв., максималното възнаграждение на управителя е малко над 3 хил. лева. Психото продължава да работи по различни програми и да привлича средства за подобряване на базата си.
Както е известно, лечебните заведения са освободени от плащането на дивидент на Общината. За първи път тази година обаче в местната хазна ще влезе цялата чиста печалба на Онкологичния център - 216 600 лв. Това се прави с цел да се финансира собственото участие в проекта по ОП „Регионално развитие“. Необходими са още около 40 хил. лева. По решение на балансовата комисия тези средства ще бъдат осигурени от девидентите на нелечебните търговски дружества.
Равносметката с приходите от дивиденти е следната: 104 500 лева от „Общински пазари“, 86 900 лева от „Паркстрой“, 47 500 лева „Обреден дом“ и 216 600 лв. от Онкото. Неизвестен засега е приходът от ВиК.