Комисията за защита на конкуренцията одобри продажбата на ЦСКА от фирма "Титан" на "Лира инвестмънтс". Според КЗК, сделката не нарушава законите и по този начин комисията даде разрешение за нейното осъществяването й.

Така отпадна последната пречка двете страни да сключат окончателен договор, след като вече подписаха предварителен контракт. В решението на държавния орган се казва: "Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 13, предложение второ, във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 1 предложение второ, чл. 22, ал.1, т. 2 и чл. 24 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията РЕШИ:

Постановява, че придобиването на директен самостоятелен контрол от "Lira Investments" S.A., Велико Херцогство Люксембург (рег. № В 147616) върху "Професионален футболен клуб ЦСКА" ЕАД, София (ЕИК 130212106) представлява концентрация между предприятия, която не попада в обхвата на чл. 24 от ЗЗК.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването по реда на АПК, а за третите лица - от публикуването му в електронния (публичния) регистър на КЗК".