Собствениците на земеделски земи, които не желаят имотите им да бъдат включвани в споразуменията за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., трябва да подадат декларация по образец до 31 юли, съобщи Областната дирекция „Земеделие и гори“. В тях трябва да се посочат формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на всеки един от имотите. Всеки един от съсобствениците може да подаде декларация, която е валидна за всички останали съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават заявление за участие в споразумение лично или чрез пълномощник. В документа се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят на земеделски земи не подаде заявление, се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници.
Споразумението за ползване представлява правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ, напомнят от ОД „Земеделие и гори“.