Русенската „Алл брандс“ ООД е една от деветте нови организации на производители, за чието създаване ще се отпуснат субсидии по програмата за селските райони, съобщи фонд „Земеделие“. Тя обединява производители на плодове и зеленчуци и си поставя задача да подпомага концентрирането на произведeната продукция и реализацията й на пазара, като се грижи за намаляване на производствените разходи и същевременно упражнява контрол върху качеството. Целта е не по-малко от 55% от произведената от всеки член продукция да се реализира чрез организацията.
В „Алл брандс“ ООД съдружници са Даниел Петров, Миглена Петрова, Явор Беляков и „Дипом“ ЕООД. Дружеството се представлява от Петър Петров.
Обединяването в организации на производители беше главната препоръка на земеделския министър проф. Димитър Греков към протестиралите преди време зеленчукари от Сливо поле. 
Одобряването на организацията на производители означава, че фондът ще подпомага групата в продължение на пет години, като безвъзмездната помощ ще бъде отпускана не само за създаването на офиси за управление, а и за доставка на горива, семена и торове или за обща реализация на продукцията.
Според европейските нормативи размерът на финансовата помощ ще се определя като процент от годишния оборот на фирмите, които влизат в състава на организациите. Ако през предходната година производителите са имали оборот до 1 млн. евро (в лева), то помощта през първата година от създаването на организациите ще бъде в размер на 5% от този оборот, а през третата, четвъртата и петата година - съответно 4, 3 и 2%.
При годишен оборот над 1 млн. евро за първата и втората година отпусканите субсидии ще бъдат съответно 2,5%, а за третата, четвъртата и петата година - съответно 2,0, 1,5 и 1,5 % от този оборот.
Размерът на финансовата помощ за всяка организация не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за първата и втората година, 80 хил. евро за третата година, 60 хил. евро - за четвъртата година и 50 хил. евро - за петата година.
Нормативите позволяват европейските субсидии да се предоставят за групи производители, които отглеждат зърнено-житните култури, медицински или етеричномаслените растения, зърнено-бобовите култури, технически култури, с изключение на хмела. Помощта се дава още за картофопроизводители, както и животновъди, пчелари и лозари, които произвеждат мляко, месо, мед и винено грозде.
Досега Министерството на земеделието бе регистрирало само три организации, а други две все още са в процес на регистрация.