„Топлофикация Русе“ е топлофикационното дружество с най-голяма загуба за 2012 година от всички в страната и финансовият му резултат е отрицателен с 9,83 милиона лева. Това става ясно от анализ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, служещ за обосновка за определяне на цените за следващия сезон. По всичко изглежда, че новото ръководство на централата ще има трудната задача да подобри финансовото състояние, без да натоварва с големи сметки русенските домакинства и фирми. За предходната 2011 г. дружеството беше на печалба с 415 хил. лв.
Активите на „Топлофикация Русе“ АД намаляват през 2012 г. спрямо 2011 г. с 5% до 104,3 млн. лв. от 109,8 млн. лв. Нетекущите активи намаляват с 4% до 76,2 млн. лв. от 79,4 млн. лв., основно от намалени машини и оборудване. Нетекущите пасиви намаляват с 11.9% до 21,2 млн. лв. в резултат преди всичко от намалени задължения към финансови предприятия. Текущите пасиви обаче се увеличават с 28.5%, на 32,4 млн. лв. най-вече от задължения към свързани предприятия.
Финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура на дружеството към 31.12.2012 г. определят общото финансово състояние на дружеството като лошо, смятат експертите на ДКЕВР.
Планираните количества реализирана топлинна енергия за периода юли 2013 - юни 2014 г. отразяват тенденцията към намаление в потреблението на клиентите през последните години. Това се дължи на все по-големи ограничения в ползването на топлинна енергия в условията на задълбочаващата се икономическа криза, а също така на осъществяването на енергоспестяващи мерки в частни жилища и обществени сгради.
През 2011 и 2012 г. в дружеството не е произведена и реализирана електроенергия от кондензационна част. По бюджет за 2013 г. и първата половина на 2014 г. такова производство също не се предвижда. Заради намаленото производство за последните три години персоналът на дружеството е намален с 249 човека.