Всички решения на избраното през 2009 година ръководство на БФС остават легитимни, а шеф на съюза ще остане Борислав Михайлов, съобщи самият той с обръщение на сайта на асоциацията.

Решение на ВКС от 12 юли определи за нелегитимно последното ръководство на БФС, но Михайлов гарантира, че тепърва има време, докато икончателно влезе в сила решението на съда. "Уважаеми членове на Българския футболен съюз,

Уважаема футболна общественост,

В последните три дни в медиите бяха разпространени твърдения, за "нелегитимността на БФС и неговите органи", основаващи се на прието на 12.07. 2013 г. Определение на Върховния касационен съд.

В тази връзка бих искал да се обърна към Вас за следното:

Благодаря още веднъж на всички делегати на VI Конгрес на Българския футболен съюз, които на 30.01. 2009 г. гласуваха за мен и за предложения от мен състав на Изпълнителен комитет. Въпреки непрестанните атаки ще продължавам да защитавам интересите както на професионалния, така и на аматьорския футбол в България в тази тежка икономическа ситуация.

С постановеното на 12.07. 2013 г. Определение на Върховен касационен съд не бе допуснато до касационно обжалване решението на Софийски апелативен съд, с което са отменени част от приетите решения на VІ конгрес на Сдружение с нестопанска цел "Български футболен съюз".

Определението на ВКС е окончателно, поради което влиза в сила в деня, в който е постановено от съда - 12.07.2013г. Независимо от това обаче, за да произведе предвиденото от закона действие, е необходимо същото да бъде отразено по фирменото дело на БФС. Едва след като решението бъде отразено по фирменото дело на БФС, ще настъпи и неговото правно действие. До настъпването на този момент сега действащите Президент и членове на ИК на БФС продължават валидно да изпълняват функциите си", твърди бившият български национал.

"Не е налице нелегитимност на органите на БФС и за периода от провеждане наVIКонгрес до постановяването на съдебното решение за отмяна. През този период БФС е бил управляван и представляван от предвидените в закона и устава органи (членове на ИК и Президент), които са били вписани като такива от съда. За да извърши това вписване, съдът е установил, че са налице валидно взети решения на законосъобразно свикан Конгрес. В тази връзка следва да се има предвид, че законосъобразното свикване и провеждане на Конгреса от страна на ръководството на БФС е потвърдено от всички съдебни инстанции по делото. На широката футболна общественост оставям да коментира как според съда повечето решения на Конгреса – гласуване на устав, бюджет, приемане на нови членове и т. н. са законосъобразни, а само изборът на президент и членове на Изпълнителния комитет, при това с убедително мнозинство при гласуването – не.

Няма изложени мотиви за наличие на персонално несъответствие на избраните лица с изискванията на закона. Следователно, през целия период от провеждане на VIКонгрес до постановяването на решението за отмяна, БФС е бил управляван и представляван от определените в закона и устава органи и от валидно избраните за това лица.

Предвид факта, че до постановяване на решението, легитимността на избора е потвърдена от съда чрез вписване на решенията по фирменото дело на БФС и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, то взетите в този период решения са изцяло валидни, запазват действието си и не подлежат на отмяна. Това се потвърждава изцяло и от закона, който предвижда, че отмяната действа занапред, тъй като се цели да бъдат гарантирани правата на третите лица, доверили се на вписаното в регистъра обстоятелство.

Това се отнася също и за дейността на комисиите на БФС – техният персонален състав е избран преди 12.07. 2013 г. от вписани съгласно закона органи на БФС. Това означава, че всички решения, приети от тях, са на законно основание", каза още Михайлов.

"Съгласно закона, отмяната на част от решенията на VIКонгрес ще породи действие, след като тя бъде отразена по фирменото дело на БФС. Това на практика означава, че отново Борислав Михайлов ще изпълнява длъжността на Президент, тъй като той е последният вписан като такъв от съда. Функциите на членове на ИК на БФС ще изпълняват лицата, заемали тази длъжност до провеждането на VIКонгрес.

В заключение подчертавам, че отмяната на решенията за избор на Президент и членове на ИК на БФС по никакъв начин не се отразява на легитимността на самия БФС, който продължава да бъде вписан като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Пожелавам на всички клубове от "А" група успешно стартиране на новото първенство в края на седмицата и бих искал да ги призова да се придържат към принципите на "Феър плей" и "Респект".", гласи още изявлението на Михайлов.