Русенското машиностроително предприятие „Спарки“ изглежда ще получи още една отсрочка за изплащане на многомилионния си кредит към Банка ДСК, който от години виси като дамоклев меч над дружеството. Съгласно анекси от 31 януари 2013 г., фирмата е в процес на допълнително удължаване на сроковете на договорите. С писмо от март 2014 г. Банка ДСК ЕАД потвърждава, че местният й компетентен орган е одобрил условията по заемите да се предоговорят за срок на погасяване до 31 януари 2015 г., като се очаква решение на органите на банката в Унгария, се казва в одитирания отчет на дружеството за миналата година, оповестен преди няколко дни.
Дори поредното разсрочване да бъде отново одобрено, спасяването на русенското предприятие ще изисква подкрепата на цялата икономическа група „Спарки“, става ясно от доклада на одитора „Грант Торнтън“. Към 31 декември 2013 г. дружеството има натрупана загуба в размер на 5,141 млн. лева, а текущите му пасиви превишават текущите му активи с над 13 млн. лева. Тези обстоятелства показват наличието на несигурност, която може да породи съмнение относно възможността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране. Ръководството е предприело мерки за подобряване на финансовото си състояние. Предоставено е и писмо за финансова и оперативна подкрепа от 28 март 2014 г. от страна на основния акционер „Спарки груп“ АД, съобщава одиторът.
„Грант Торнтън“ напомня, че собственият капитал на дружеството е по-нисък от акционерния му капитал с 3,923 млн. лева и съгласно изискванията на Търговския закон, ако в такъв случай общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или преобразуване, дружеството се прекратява.
„Спарки“ завърши 2013 г. с нетна печалба от 288 хил. лв., но върху дружеството тежат многомилионни загуби и задължения от последните пет години. Реализираните през миналата година приходи от продажби са в размер на 23,781 млн. лв., което представлява увеличение от 8% в сравнение със същия период на 2012 г. През 2013 г. делът на вътрешния пазар за продажба на готови изделия е 6.2%, а делът на експорта е 93.8% от продажбите. Най-важни външни пазари за продукцията са Румъния, Германия и Франция.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.