Спад с една четвърт на превозените товари и приходите през 2013 г. влошава драстично финансовото състояние на „Параходство БРП“, става ясно от публикувания тия дни одитиран отчет на дружеството. Предходната година приключва с резултат от 792.7 хил. тона превозени товари и спад от 24.9% спрямо 2012 г. Спад в размер на 6,126 млн. лв. (25.9%) отчитат приходите от товарни превози.
Одиторите от „Грант Торнтон“ обръщат специално внимание на факта, че текущите пасиви на дружеството превишават с над 12 млн. лева текущите му активи - положение, показващо ликвидна криза, която може да се покрие единствено с външно финансиране. Според финансовия отчет БРП разполага в края на 2013 г. с под 300 хил. лева парични средства, което може би обяснява последните протести на работещи в параходството заради забавените им заплати. В същото време в следващите 12 месеца БРП трябва да изплати над 15 млн. лева, докато от търговски партньори очаква малко под 2 млн. лева. Задълженията към персонала са в размер на 2,66 млн. лева, още към 900 хил. лева са неизплатените осигуровки и данъци. Въпреки тези трудности одиторите от „Грант Торнтън“ смятат, че „дружеството има достатъчно ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще“. Най-вероятно тези показатели ще се подобрят и след консолидиране на резултатите на дъщерните дружества на БРП. 
През 2013 г. най-големите обеми превозени товари са отчетени за въглища, руда, тор и зърнени храни. След подписване на договорите за новия отоплителен сезон, първите количества въглища се появиха на пазара през месец юли и до края на годината тези превози се активизираха. За 2013 г. този сегмент отчита спад от 53.2%.
Намаленото търсене на металургични продукти и големите количества нереализирани метали на склад в металургичните комбинати в Европа доведоха до намаляване  на превозите на суровини за това производство. Пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево рефлектира в ръст на заетостта на флота при превозите на големи количества руди и рудни концентрати.
Наблюдава се активизиране на превозите на тор от Украйна и Румъния за Сърбия и Унгария. Навлата са в евро и за тези превози има силна конкуренция. За отчетния период е налице ръст от 40.9% на превозените количества тор.
Превозени са по-малки обеми зърнени храни. От началото на юли 2013 г. започва масиран износ от новата реколта на жито от Сърбия, по-умерен износ на ечемик от Унгария и пшеница и рапица от България. Общите обеми на превозени зърнени храни са с една трета по-малко.
Пазарът на транспортни услуги е свързан с местоположението на крайдунавските държави. Източният пазар покрива транспорта между български пристанища, разположени на р. Дунав, украинските пристанища Измаил и Рени, и румънското черноморско пристанище Констанца (чрез канал Черна вода, свързващ река Дунав с Черно море). По източно направление превозната дейност отчита намаление от 45.8% на превозените товари и спад от 42.3% на генерираните приходи. 30.2% от общите обеми превозени товари на Дружеството са извършени по това направление, а относителният дял на приходите от товарна дейност е 23.4%.
Западният пазар покрива товарите между дунавските пристанища на България и тези на Сърбия, Хърватска, Унгария, Словакия, Австрия и Германия. Обемът на дейността по това направление има спад с 26.3% по отношение на превозените товари и намаление на генерираните приходи с 16.5% спрямо съпоставимите стойности. Това направление осигурява 6.6 % от превозените обеми и 9.3% от приходите от превозна дейност на дружеството за 2013 г.
За 2013 г. най-голям относителен дял (61.5%) в превозната дейност на БРП имат превозите между трети страни. Приходите от тази дейност заемат 66.9% от общите приходи от товарните превози за годината. През последните години от транспортната дейност на параходството, това направление е силно развито и водещо в пазара на услуги. 
Извършената превозна дейност в рамките на българския участък на реката отчита спад с 64.7% спрямо 2012 г.