По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, доведе до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер, показва съвместен тримесечен икономически анализ на Пощенска банка и Института за пазарна икономика. Докато заемите до 20 хил. евро се свиват от 44,8% през 2012 г. до 40% през 2013 г., отпуснатите кредити между 20 хил. евро и 80 хил. евро се увеличават с между 0,9% и 2,3%. Може да се предположи, че най-големите печеливши от подобряването на икономиката са били именно хората с по-високо образование, което им е позволило да запазят работата си и най-малкото за съхранят, а вероятно и да увеличат доходите си.
По отношение на валутната структура на новоотпуснатите кредити се наблюдава забележителна промяна: докато през 2012 г. отпуснатите от Пощенска банка кредити в лева и евро са били почти еднакъв размер, то през 2013 г. кредитите в евро представляват едва 10% от отпуснатите жилищни ипотечни кредити през годината. Обяснението може да се търси в относително по-голямото намаление на лихвите по кредитите в лева спрямо тези в евро.
Въпреки че средните цени на жилищата в страната продължават да се понижават през 2013 г. на годишна база, темпът на спад е двойно по-нисък в сравнение с предходната година. Налице е и позитивен обрат - ръст на средните цени в някои от големите градове и особено в София, където за три поредни тримесечия на 2013 г. се наблюдава леко увеличение на цените на жилища на тримесечна база. Това говори за повишаване на интереса към покупката на жилище, а оттам - и за по-висок потенциал за ръст на пазара на ипотечните кредити в следващите месеци.
Други обнадеждаващи тенденции за пазара на имоти и ипотечни кредити са увеличението на започнатото ново строителство на жилищни сгради през 2013 година, както и ръстът на броя на жилища, за които са издадени разрешителни за строеж. Тези данни говорят за начало на възстановяването при жилищното строителство, тъй като за първи път от началото на кризата се наблюдава увеличение на жилищата и застроената площ, за които са издадени разрешителни за строеж.
Пазарът на жилищни ипотечни кредити бележи лек спад от 0,56% на годишна база към края на декември 2013 г. и възлиза на близо 9,39 млрд. лв., сочи статистиката на банковия надзор в БНБ. Средният обем на отпуснатите кредити през последното тримесечие на 2013 г. възлиза на 9,35 млрд. лв.
Наблюдава се ясна позитивна връзка между образованието на кредитополучателите и новоотпуснатите кредити през изминалата година. Близо 60% от жилищните ипотечни кредити през 2013 г. са изтеглени от хора с висше образование, което е леко увеличение в сравнение с 58,8% през 2012 година. Другата част от кредитите са насочени към хора със средно образование, а хората с основно образование получават по-малко от 0,1% от отпуснатите кредити през 2013 г. Тези данни не би трябвало да са изненада, предвид огромните различия в реализацията и доходите в зависимост от образованието.
Тази връзка е допълнително подкрепена от данните за отпуснатите кредити според позицията на кредитополучателите. Около 2/3 от новоотпуснатите кредити са били за хора, които са служители, а не шефове, а на служители със стабилни позиции в съответната фирма или администрация и с добри доходи. Значително по-малък е делът на изтеглените кредити от управители и мениджъри - 17%, при които доходите е по-вероятно да зависят от представянето на компанията и да имат по-непостоянен характер. Същото се отнася и за самоосигурените, които са усвоили 12,4% от всички кредити през 2013 година, се казва в анализа.